hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Enviromentálne záťaže

Problematika environmentálnych záťaží je riešená prioritne pre zlepšenie stavu poškodených a ohrozených zložiek životného prostredia v dôsledku dlhodobej ľudskej činnosti a zároveň pre utvorenie podmienok pre postupnú elimináciu zdrojov kontaminácie podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia a sanáciu kontaminovaných zložiek životného prostredia. Hlavným cieľom pritom je dosiahnuť vysokú úroveň kvality ľudského zdravia a jednotlivých zložiek životného prostredia a s tým súvisiacu vyššiu úroveň kvality života.

Na dosiahnutie uvedených cieľov budú slúžiť nasledovné nástroje:

Uvedené nástroje sa budú opierať o dva základné princípy politiky environmentálnych záťaží, a to o princíp “znečisťovateľ platí” a princíp trvalo udržateľného rozvoja.

Environmentálna záťaž:

Environmentálna záťaž2) je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody podľa § 3 písm. s) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (Environmentálna záťaž podľa zákona č.569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov = znečistená plocha zadefinovaná v Usmernení EÚ 2008/C 82/01= kontaminovaná zemina + kontaminačný mrak podľa zákona č.364/2004 Z. z.).

Pravdepodobná environmentálna záťaž

je stav územia, kde sa dôvodne predpokladá prítomnosť environmentálnej záťaže podľa § 3 písm. t) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

Sanácia environmentálnej záťaže

sú práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, ktorých cieľom je odstrániť, znížiť alebo obmedziť kontamináciu na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia podľa § 3 písm. r) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (sanácia environmentálnej záťaže (podľa zákona č.569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov) je jedným z opatrení podľa § 4d ods. 3 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. definovaných vo Vodnom pláne Slovenska ako doplnkové opatrenie na redukovanie znečistenia podzemných vôd pesticídnymi a ostatnými chemickými látkami).

Informačný systém environmentálnych záťaží

zabezpečuje zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácií o environmentálnych záťažiach. Informačný systém je súčasťou informačného systému verejnej správy (§ 20a ods.1) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

Štátny program sanácie

je strategický plánovací dokument pre systematické odstraňovanie environmentálnych záťaží na Slovensku, ktorý určuje rámcové úlohy na postupné znižovanie negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží na zdravie človeka a životné prostredie. ŠPS EZ je v plnom súlade s programom opatrení Vodného plánu Slovenska. ŠPS EZ sa vydáva na obdobie šiestich rokov, t.j. na roky 2010 - 2015 a jeho účelom je:

 1. znížiť riziko pochádzajúce z kontaminovanej vody, pôdy a horninového prostredia na zdravie ľudí žijúcich v bezprostrednej blízkosti kontaminovaných oblastí,
 2. znížiť riziko pochádzajúce z kontaminovanej vody, pôdy a horninového prostredia na životné prostredie kontaminovaných oblastí,
 3. zabrániť ďalšej degradácii prírodných zdrojov,
 4. realizovať prieskum, monitoring a sanáciu najrizikovejších environmentálnych záťaží,
 5. významne prispieť k plneniu povinností a opatrení vyplývajúcich zo smerníc Európskej únie,
 6. významne prispieť k dosiahnutiu dobrého stavu vôd na Slovensku,
 7. zastaviť šírenie kontaminačných mrakov,
 8. likvidovať nevhodné sklady pesticídov a iných chemických látok a chemických prípravkov, ktoré kontaminujú zložky životného prostredia,
 9. podporiť využívanie najlepších dostupných techník pri sanácii environmentálnych záťaží,
 10. podporiť zavádzanie inovatívnych technológií pri sanácii environmentálnych záťaží,
 11. zlepšiť informovanosť verejnosti o rizikách vyplývajúcich z prítomnosti environmentálnych záťaží,
 12. zlepšiť informovanosť podnikateľských subjektov o rizikách vyplývajúcich z prítomnosti environmentálnych záťaží v areáloch podnikov,
 13. umožniť a rozvinúť spoluprácu verejného a súkromného sektora pri odstraňovaní environmentálnych záťaží,
 14. dosiahnuť lepšie spoločenské a politické uznanie problematiky environmentálnych záťaží,
 15. zaistiť, aby riešenie problematiky nebolo odsúvané na nasledujúce generácie.

Základnými princípmi ŠPS EZ sú:

 1. znečisťovateľ platí“,
 2. trvalo udržateľný rozvoj,
 3. právo na priaznivé životné prostredie,
 4. subsidiarita a proporcionalita,
 5. suverenita,
 6. súlad so Smernicou 2006/118/ES EÚ parlamentu a Rady o ochrane vôd pred znečistením a zhoršením kvality,
 7. súlad s Vodným plánom Slovenska,
 8. princíp znižovania znečistenia priamo pri zdroji.