Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ochrana prírody - správne konania

12062/2019-6.3

08.11.2019

OU-MT-OSZP-2019/17730-Mu

07.11.2019 Začatie konania vo veci vydania súhlasu na zásah do biotopu európskeho významu v okrese Martin.

Prihlásiť sa do konania je možné na adresu Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie alebo na e-adresu: milan.mucha@minv.sk

Prihlásenie do konania je možné v termíne do 14. 011 2019.

2019/039671/Vk

07.11.2019 Žiadosť SVP, š. p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany o povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z., na výrub kríkového porastu v lokalite zdrže Sĺňava, resp. na území chráneného areálu Sĺňava, kde platí 4. stupeň ochrany podľa zákona. Výruby sa plánujú v priebehu rokov 2020 – 2021 na parcelách uvedených v žiadosti, nachádzajúcich sa v katastrálnych územiach Drahovce, Ratnovce, Banka a Piešťany. Odstránenie drevín sa bude realizovať v rámci údržby vodných tokov a preventívnych protipovodňových opatrení pre zabezpečenie dostatočnej prietočnosti koryta a nehateného odtoku vody, pričom táto povinnosť vyplýva žiadateľovi priamo zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.

OU-MT-OSZP-2019/3017-Mu

06.11.2019 Konanie vo veci vydania súhlasu na umiestnenie informačných tabúľ na území NP Veľká Fatra v k. ú. Blatnica.
Žiadateľ: Lesy SR, š. p., OZ Žilina.
Prihlásenie je možné v termíne do 14. 11. 2019 na adresu OÚ Martin, OSŽP alebo na e-adresu: milan.mucha@minv.sk

2019/039261/Vk

06.11.2019 Žiadosť LESY SR, š. p., OZ Levice o vydanie súhlasu podľa § 7 ods. 3 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín alebo pestovanie nepôvodných druhov rastlín za hranicami zastavaného územia obce. Jedná sa o výsadbu a pestovanie hospodárskej dreviny TS Populus x euroamericana na LC Gabčíkovo, konkrétne sa jedná o 4 JPRL v k. ú. Baka a 2 JPRL v k. ú. Sap. Nepôvodná drevina je v príslušnom PSoL, platnom na obdobie rokov 2015 – 2024, uvedená ako obnovná, resp. cieľová drevina.

2019/039227/Ma

06.11.2019 Žiadosť Obce Buková, Obecný úrad 919 10 Buková o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. na výrub 40 ks stromov a 500 m2 náletových drevín na KN-C parcelách č. 5300 a 5299 v k. ú. Buková. Dôvodom výrubu je vybudovanie odstavnej plochy, ktorá bude slúžiť všetkým turistom a návštevníkom obce Buková. Predmetné parcely ležia na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, kde platí 2. stupeň ochrany v zmysle zákona a sú súčasťou Chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]