Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania


Začiatok stránky:

Ochrana prírody - správne konania

OU-SA-OSZP/2019/007307-2

17.09.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (krovitých porastov) rastúcich mimo les - Divá slivka, Ruža šípová - STK OK, s.r.o.

2019/033535/Ma

17.09.2019 Žiadosť Ing. Alexandra Czita, 946 19 Trávnik 123 o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k umiestneniu plávajúceho zariadenia – pristávací pontón SK-4-14204 na úrovni rkm 1806,10 v Medveďovskom ramene vodného toku Dunaja na parcele č. 3372/2 v k. ú. Medveďov, nakoľko uvedená stavba je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy.

OU-ZA-OSZP1-2019/041221

17.09.2019 Žiadosť o povolenie verejného športového podujatia - skialpinistické preteky na území NP MF

Žiadateľ: Horolezecký klub James Dolný Kubín

OU-ZA-OSZP1-2019/041090/Drn

17.09.2019 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

OU-BB-OSZP1-2019/031544-Ko

16.09.2019 Vydanie súhlasu a povolenie výnimky

OU-BB-OSZP1-2019/031182-Ko

13.09.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu

OU-MT-OSZP-2019/15220-Mu

13.09.2019 Konanie vo veci umiestnenia reklamnej tabule na území OP NP Malá Fatra v k. ú. Šútovo.
Prihlásenie je možné na adrese OÚ Martin, OSŽP alebo e-adrese: milan.mucha@minv.sk
Možnosť prihlásenia sa do konania končí 20. 09. 2019.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.