Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správne konania

ou-bb-oszp1-2019-025774-sp

18.07.2019 žiadosť o vydanie výnimky na uskutočnenie športového podujatia "SKY Marathon Chopok" - 14.09.2019

OU-ZC-OSZP-2019/000831

18.07.2019 Vydanie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách , ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu na území CHKO Ponitrie a Dunajské luhy, k.ú. Veľké Pole a na území Prírodnej rezervácie – Bujakov vrch, k.ú. Nová Baňa a Veľká Lehota pre spoločnosť ROĽAN, spol. s.r.o, Horná Ždaňa.

OU-ZA-OSZP1-2019/033036/Bra

18.07.2019 Žiadosť o súhlas na uskutočnenie šport. podujatia "XIX. ročníka medzinárodného behu na Veľkú Raču"

Žiadateľ: Obec Oščadnica, Nám. M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica

OU-ZA-OSZP1-2019/033033/Bra

18.07.2019 Žiadosť o udelenie výnimky na vjazd a státie mot. voz. a udelenie súhlasu na zásah do mokrade v súvislosti s opravnými prácami na mostnom telese.

Žiadateľ: Slovenská správa ciest, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

9396/2019-6.3

17.07.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-BB-OSZP1-2019/025715-Ku

17.07.2019 Výnimka

OU-MT-OSZP-2019/012590

17.07.2019 Vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha, na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra.

OU-MT-OSZP-2019/012576

17.07.2019 Vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody na let lietajúcim športovým zariadením (dronom), ktorého výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietajúceho športového zariadenia, na území Národnej prírodnej rezervácie Kľak (kde platí 5. stupeň ochrany) a jej ochranného pásma.

OU-ZC-OSZP-2019/001022

17.07.2019 Vydanie súhlasu na zásah do biotopu európskeho významu – Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky, k.ú. Kopanice

OU-LM-OSZP-2019/9496-CEN

17.07.2019 Súhlas na zásah do biotopu európskeho významu Ls 9.1 (9410) Smrekové lesy čučoriedkové, ktorým sa môže poškodiť alebo zničiť daný biotop z dôvodu stavby „Novostavba 15 chatiek – Chata Bjornsonka“ na parcele č. č. KN-C 2921/10, 2921/203, 2921/309, 2921/421 v k.ú. Demänovská Dolina, obec Demänovská Dolina, pre SLOV INN JASNÁ TREE HOUSES s.r.o. v zastúpení HLINA s.r.o.

OU-ZA-OSZP1-2019/031534/Bra

17.07.2019 Žiadosť o súhlas na usporiadanie pretekov horských bicyklov v k.ú. Terchová

Žiadateľ: OMNITRADE a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava

OU-TN-OSZP1-2019/023913-2/DUR

16.07.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Ladislava Cipricha o súhlas orgánu ochrany prírody na zmenu stavu mokrade ťažbou naplavenín v koryte rieky Váh v k.ú. Považská Teplá a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]