Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ochrana prírody - správne konania

OU-BB-OSZP1-2019/037311-Ko

15.11.2019 Výcvik potápačov

OU-PO-OSZP1-2019/055005/SJ

15.11.2019 Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vjazd a státie motorovým vozidlom pre Hotel Sliezsky dom v NPR Velická dolina

OU-ZA-OSZP1-2019/048711/Drn

15.11.2019 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2018/027491-006/Drn zo dňa 17. 9. 2018

OU-ML-OSZP-2019/000821

14.11.2019 Aplikácia chemických prostriedkov na ničenie buriny v staničných a traťových koľajach podľa § 13 ods. 2 písm. h/ a § 14 ods. 2 písm. c/ zákona č. 543/2002 Z.z. o OPaK v z.n.p.

OU-BB-OSZP1-2019/037025-Ko

14.11.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu

OU-BY-OSZP/2019/000733/CUR

14.11.2019 Oznámenie o začatí konania vo veci obmedzenia hospodárenia hospodárskych činností z dôvodu zabezpečenia ochrany biotopu chránených živočíchov v zmysle § 4 ods.2 zákona č. 543/2002 Z.z. na lesnom celku Súľov.
Oznamovateľ: Správa CHKO Strážovské vrchy
Prihlásenie do konania je možné v termíne do 21.11.2019 na adrese Okresného úradu Bytča, Zámok 104, 014 01 Bytča alebo michaela.curlejova@minv.sk

OU-TT-OSZP3-2019/039835

14.11.2019 Správne konanie vo veci vydania súhlasu na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, v zmysle § 13 ods. 2 písm. l) zákona o ochrane prírody, v katastrálnom území Lošonec, kde platí druhý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny – súčasť Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty; žiadatelia: Ing. Vladimír Wagner a Mgr. Silvia Wagnerová.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]