Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ochrana prírody - správne konania

OU-NR-OSZP1-2019/046406

18.10.2019 Vydanie odborného stanoviska či predložený projekt „Umiestnenie plávajúceho zariadenia SK-4-34080“ je alebo nie je predmetom posudzovania EIA. Plávajúce zariadenie je umiestnené v k.ú. Kolárovo na vodnom toku Malý Dunaj.

OU-ZA-OSZP1-2019/041807/Bra

18.10.2019 Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii podľa § 28 k stavbe: "Biwa - rodinný dom", k.ú. Krasňany

Žiadateľ: Ing. Daniel Drábik, Trnavská 8, 010 08 Žilina

OU-PO-OSZP1-2019/051468/KM

17.10.2019 Žiadosť o povolenie územných výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-RS-OSZP-2019/019248

17.10.2019 Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub suchých smrekov a čistenie okrajov pasienkov od briez a liesky podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcelách KN E 7552,7553,7556,7557 pre Jána Figuliho v k.ú, Tisovec

OU-RS-OSZP-2019/019385

17.10.2019 Žiadosť na vydanie rozhodnutia na čistenie okrajov pastvín podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcele KN E 3546,3549,3550,3555,3556,3557 pre Evu Hakeľovú v k.ú, Tisovec

OU-PO-OSZP1-2019/051051/SA

17.10.2019 Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov podľa č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s realizáciou telekomunikačnej stavby "FTTH PP KBV Tatranská Lomnica".

OU-PO-OSZP1-2019/050076/SA

17.10.2019 Žiadosť o udelenie výnimky v súvislosti s vykonávaním športovej činnosti NPR Studené doliny.

OU-RS-OSZP-2019/019287

15.10.2019 Žiadosť Evy Lipničanovej, Sídlisko Rimava 1065/15, 97901 Rimavská Sobota o udelenie súhlasu na výrub 2 ks drevín druhu agát biely a dub cerový na parcelách CKN č.3938/25, 3938/8 zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Rimavská Sobota z dôvodu, že predmetné stromy predstavujú v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok hrozbu vzniku škody na majetku v jeho bezprostrednej blízkosti, ohrozenie zdravia a života ľudí, nakoľko stromy majú zlý zdravotný stav (z 2/3 sú suché, s dutinami, s droliacim sa drevom a kôrou), hrozí nebezpečenstvo lámania konárov a pádu konárov prípadne vyvrátenie celých stromov na nehnuteľnosť /rodinného domu/
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]