Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

9662/2020-6.3

Žiadateľ: Obec Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom, zastúpená Ing. Stanislavom Bogdányim-starostom obce

VEC: Žiadosť o povolenie výnimky na odstránenie hniezd chráneného živočícha druhu belorítka domová.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo na adresu: (elektronická podoba bez autorizácie) v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.
V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu (elektronická podateľňa na ústrednom portáli verejnej správy https://www.slovensko.sk/) alebo ústne do zápisnice.