hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

9661/2023-6.3

Žiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Bodrogu, OZ, M.R.Štefánika 25, 075 01 Trebišov, IČO: 38022047 - žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov druhovej ochrany ust. zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s prečistením vodného toku Malá Krčava v dĺžke rkm 0,000 - 10,600 od vodného rastlinstva využitím plávajúceho mechanizmu Truxor.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, alebo elektronicky na adresu:  v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu (elektronická podateľňa na ústrednom portáli verejnej správy https://www.slovensko.sk/) alebo ústne do zápisnice.