Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

5804/2020-6.3

14.02.2020

Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 440, 814 99 Bratislava, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, PhD. - rektora univerzity

VEC: Žiadosť o povolenie výnimiek z podmienok územnej i druhovej ochrany, ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vydanie súhlasov na výskum.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo na adresu: (elektronická podoba bez autorizácie) v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.
V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu (elektronická podateľňa na ústrednom portáli verejnej správy https://www.slovensko.sk/) alebo ústne do zápisnice.