hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

12225/2020-6.3

Žiadateľ: Správa majetku mesta Myjava s. r. o., Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 0036268071 - žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 a § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon") a povolenie výnimky z druhovej ochrany podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona, a to za účelom realizácie projektu ,,Komunikácie a inžinierske siete pre IBV pri nemocnici v Myjave".

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo na adresu: (elektronická podoba bez autorizácie) v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.
V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu (elektronická podateľňa na ústrednom portáli verejnej správy https://www.slovensko.sk/) alebo ústne do zápisnice.