Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

6429/2020 Rozhodnutie vydané v ZK_ Dodávka a oživenie linky na výrobu uhlíkatých zmesí a spesodusu

14.02.2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodlo podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Dodávka a oživenie linky na výrobu uhlíkatých zmesí a spesodusu“, navrhovateľa ŽIAROMAT, a. s., so sídlom Továrenská 1, 985 01 Kalinovo, v zastúpení Podpredsedom predstavenstva a Generálnym riaditeľom Ing. Petrom Balážom, takto: Zmena navrhovanej činnosti „Dodávka a oživenie linky na výrobu uhlíkatých zmesí a spesodusu“, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

rozhodnutie_ziaromat-a.s._dodavka-ozivenie-linky-vyrobu-uhlikatych-zmesi-spesodusu.pdf