domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

50128/2020 Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica - prístavba prevádzkovej budovy a zmena technológie čistenia priesakových vôd - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov

na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k)

v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodlo

podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení

neskorších predpisov a podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po

vykonaní zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Regionálna

skládka odpadov Banská Bystrica – prístavba prevádzkovej budovy a zmena technológie

čistenia priesakových vôd“, navrhovateľa Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01

Trenčín IČO 34 115 901, takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica –

prístavba prevádzkovej budovy a zmena technológie čistenia priesakových vôd“, uvedená

v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

r_bb-salkova.pdf