domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

49293/2020 Intenzifikácia výroby repkového oleja a biodieslu - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,

ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a)

a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako

správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2

písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodlo podľa § 46 a § 47

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

a podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní

zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Intenzifikácia výroby

repkového oleja a biodieslu“, navrhovateľa MEROCO, a. s. so sídlom Trnavská cesta, 920

41 Leopoldov, IČO 35 775 203 a navrhovateľa Poľnoservis, a. s. so sídlom Trnavská cesta,

920 41 Leopoldov, IČO 35 703 156 v splnomocnení spoločnosťou EKOS Plus, spol. s r. o.,

so sídlom Župné námestie 7, 811 03 Bratislava, IČO 31 392 547 takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Intenzifikácia výroby repkového oleja a biodieslu“,

uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

rozhodnutie-vydane-zistovacom-konani_intenzifikacia-vyroby-repkoveho-oleja-biodieslu_meroko-a-s-polnoservis-a-s_.pdf