domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

44568/2020 Polyfunkčná stavba TWIN CITY, Bratislava, objekty C0, C2, C34

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,

ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa

§ 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny

poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54

ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodlo podľa § 29 zákona

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb.

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho

konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Polyfunkčná stavba TWIN CITY,

Bratislava, objekty C0, C2, C34“ navrhovateľa Smart City Office s. r. o., Mlynské Nivy 16,

821 09 Bratislava, IČO 50 738 429 takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Polyfunkčná stavba TWIN CITY, Bratislava, objekty

C0, C2, C34“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

rozhodnutie-twin-city.pdf