domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

43021/2020 IPR EMO 204 00 Seizmické zodolnenie SO840/1-01 Prevádzková budova

ROZHODNUTIE

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,

ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a)

a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán

podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení

neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f)

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodlo podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny

poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu

navrhovanej činnosti „IPR EMO 204 00 Seizmické zodolnenie SO 840/1-01 Prevádzková

budova“, navrhovateľa Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy, 821 09 Bratislava, takto:

Zmena navrhovanej činnosti „IPR EMO 204 00 Seizmické zodolnenie SO 840/1-01

Prevádzková budova“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

rozhodnutie-840-01-prevadzkova-budova-rs.pdf