domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

39372/2020 Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom Veľká Čierna I v rozsahu celého dobývacieho priestoru

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,

ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a

§ 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán

podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení

neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f)

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny

poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu

navrhovanej činnosti „Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom veľká Čierna I v rozsahu

celého dobývacieho priestoru“ navrhovateľa BEKAM, s.r.o., Považský Chlmec 500, 010 03

Žilina, IČO: 36777391, takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom veľká Čierna

I v rozsahu celého dobývacieho priestoru“ uvedená v predloženom oznámení o zmene

navrhovanej činnosti

s a  n e b u d e  p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

bekam-v.cierna-rozhodnutie-ms.pdf