Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

36955/2020 Zhodnocovanie stavebného odpadu – upovedomenie o začatí konania

 

 

Zhodnocovanie stavebného odpadu

– upovedomenie o začatí konania

 

► /files/podnet-kobera-nad.pdf 

 

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1

písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny

orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k)

v spojení s § 54 ods. 2 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov upovedomuje podľa § 18 ods. 3

správneho poriadku účastníkov konania o tom, že dňom doručenia podnetu začalo podľa § 19

ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov konanie o podnete, v ktorom MŽP SR rozhodne, či

navrhovaná činnosť „Zhodnocovanie stavebného odpadu“ podlieha posudzovaniu podľa

zákona o posudzovaní vplyvov.