Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

3594/2020 Rozhodnutie v zisťovacom konani - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka Century Residence II. etapa, časť D, E

20.03.2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na

životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa §

1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny

poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení

s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 46 a

§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

a podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní

zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Polyfunkčný komplex

„NOVÁ CVERNOVKA“ CENTURY RESIDENCE II. Etapa, časť D, E“, navrhovateľa

FINEP Jégého alej a. s., Trnavská cesta 6/A, 821 08, Bratislava, takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Polyfunkčný komplex „NOVÁ CVERNOVKA“

CENTURY RESIDENCE II. Etapa, časť D, E“, navrhovateľa FINEP Jégého alej a. s., Trnavská

cesta 6/A, 821 08, Bratislava, IČO: 43 866 778

s a  n e b u d e  p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

/files/eia/cvernovka-rozhodnutie-zk.pdf