Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

35571/2020 Zmena technológie chovu - zmena klietkového chovu na alternatívny chov nosníc no voliérach - NOVOGAL, a.s. - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,

ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a

§ 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán

podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení

neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f)

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodlo podľa § 46 a § 47 zákona

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa §

29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania

k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Zmena technológie chovu – zmena klietkového

chovu na alternatívny chov nosníc vo voliérach“, navrhovateľa NOVOGAL, a.s., Hlboká

cesta 1421, 941 31 Dvory nad Žitavou, takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Zmena technológie chovu – zmena klietkového chovu

na alternatívny chov nosníc vo voliérach“, uvedená v predloženom oznámení o zmene

navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

novogal-rozhodnutie-vydane-zk.pdf