domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

31269/2020 Lom Hradová - rozšírenie ťažby - verejná vyhláška, úradný záznam

Úradný záznam – verejná vyhláška

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

(ďalej len „MŽP SR“) ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný

orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon“), vydalo podľa § 37 zákona a podľa § 46 a § 47 správneho

poriadku záverečné stanovisko MŽP SR č. 695/2020-1.7/ss-28286/2020 zo dňa 11. 06. 2020

pre navrhovanú činnosť „Lom Hradová – rozšírenie ťažby“ (ďalej len „záverečné

stanovisko“) navrhovateľa Eurovia-Kameňolomy s.r.o, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice –

Barca.

Na základe § 26 správneho poriadku MŽP SR doručuje záverečné stanovisko formou

verejnej vyhlášky vzhľadom na to, že pobyt účastníka konania, Občianske združenie PRE

SEVER KOŠICE, Nemcovej 4, 040 01 Košice nie je známy.

Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku tento záznam zverejní aj Magistrát mesta Košice

spôsobom v mieste obvyklým. 

verejna-vyhlaska-lom-hradova-oz-sever-kosice-mzp.pdf 

zs-lom-hradova.pdf