Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

29427/2020 Rozhodnutie Park City Living

24.06.2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 71/167 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

z a s t a v u j e

správne konanie vo veci podnetu navrhovanej činnosti „PARK CITY LIVING, DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA, BYTOVÝ DOM SO 101 Chorvátsky Grob, PAKR CITY“ doručeného od Obce Chorvátsky Grob. 

 

park-city-living-starland-zastavenie-konania_.pdf