Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

25667/2020 Zvýšenie kapacity energeticky zhodnocovaných nebezpečných odpadov CEMMAC - uradný záznam verejná vyhláška

03.06.2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

(ďalej len „MŽP SR“), ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný

orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov, oznámilo, že v konaní podľa zákona zhromaždilo rozhodujúce podklady pre vydanie

rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej

činnosti „Zvýšenie kapacity energeticky zhodnocovaných nebezpečných odpadov“

navrhovateľa CEMMAC, a. s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, a že podľa § 33 ods. 2

správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním

rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho

doplnenie.

Na základe § 26 správneho poriadku MŽP SR doručuje upovedomenie o podkladoch

rozhodnutia a možnosti sa k nim vyjadriť (list č. 3094/2020-1.7/vt, 21545/2020, zo dňa

11. 05. 2019) formou verejnej vyhlášky vzhľadom na to, že pobyt účastníka konania, Rozálie

Chatrnuchovej, nie je známy. 

 

verejna-vyhlaska-k-upovedomeniu-podkladoch-uradna-tabula.pdf

 

upovedomenie-podkladoch-cemmac.pdf