Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

25149/2020 OZ Triblavina - Ložisko nevyhradeného nerastu D4 Dekanske - úradný záznam verejná vyhláška

03.06.2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

(ďalej len „MŽP SR“) ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný

orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon“), v súlade s § 30 zákona upovedomilo účastníkov konania:

Občianske združenie Triblavina, Družstevná 41, 90021 Svätý Jur o rozhodnutí z podnetu

č. 3707/2020-1.7/mš, 21993/2020, 22007/2020 zo dňa 06. 05. 2020 podľa § 19 zákona pre

navrhovanú činnosť „Ložisko nevyhradeného nerastu D4 DEKANSKÉ“ (ďalej len

„rozhodnutie“).

Na základe § 26 správneho poriadku MŽP SR doručuje rozhodnutie formou verejnej

vyhlášky vzhľadom na to, že pobyt účastníkov konania: Občianske združenie Triblavina,

Družstevná 41, 90021 Svätý Jur, nie je známy.

 

verejna-vyhlaska-oz-triblavina-ms.pdf