Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

23545/2020 Rozhodnutie v zisťovacom konaní - Rekonštrukcia stáčacieho miesta sírouhlíka

28.05.2020

Zmena navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia stáčacieho miesta sírouhlíka (CS2)“,

uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

/files/eia/rozhodnutie_rekonstrukcia-stacacieho-miesta-sirouhlika_cs2.pdf (pdf, 1,19 MB)