Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

21993/2020 Ložisko nevyhradeného nerastu D4 Dekanské - Rozhodnutie

03.06.2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,

ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a

§ 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán

podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení

neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. g)

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 19 zákona č. 24/2006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny

poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní konania o podnete navrhovanej činnosti

„Ložisko nevyhradeného nerastu D4 DEKANSKÉ“, navrhovateľa DOPRAVOPROJEKT,

a. s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava takto:

Navrhovaná činnosť „Ložisko nevyhradeného nerastu D4 DEKANSKÉ“, uvedená

v odôvodnenom písomnom podnete

s a b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

d4-dekanske-podnet-rozhodnutie.pdf