Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

21910/2020 Obaľovňa živičných zmesí Istebné - Rozhodnutie

13.05.2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán Štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zastavuje konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Obaľovňa živičných zmesí Istebné“ navrhovateľa Swietelsky-Slovakia spol. s r. o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO 00 896 225. 

rozhodnutie-zastavenie-konania.pdf (pdf, 138 kB)