Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

19284/2020 Dočasné uloženie stavebného odpadu v kameňolome Husiná - Rozhodnutie v zisťovacom konaní

20.05.2020

Zmena navrhovanej činnosti „Dočasné uloženie stavebného odpadu v kameňolome Husiná“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

s a  n e b u d e  p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

husina-rozhodnutie-zo-zk_ms.pdf (pdf, 872 kB)