Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

291/2019 Záverečné stanovisko Polyfunkčný komplex CPR, blok CPR-B a polyfunkčný blok CPR-C

09.01.2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, (ďalej len „MŽP SR“) ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vydalo podľa § 37 zákona a podľa § 46 a § 47 správneho poriadku záverečné stanovisko č. 291/2019-1.7./ak zo dňa 04. 10. 2019 (ďalej len „záverečné stanovisko“).

Na základe § 26 správneho poriadku MŽP SR doručuje záverečné stanovisko formou verejnej vyhlášky vzhľadom na to, že pobyt účastníka konania Mgr. Jozefa Ridzoňa nie je známy.

Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku tento záznam zverejní aj dotknutá obec.

 

291-zs-verejna-vyhlaska-mzp-sr_ak.pdf  

291_2019-zaverecne-stanovisko-polyfunkcny-komplex-cpr-blok-cpr-b_cpr_c.pdf