Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ukončenie Projektu protipovodňovej ochrany Bratislavy

„Vyriešenie povodňovej situácie na Slovensku je súčasťou programového vyhlásenia vlády a prioritou Ministerstva životného prostredia. Dokončenie projektu protipovodňových opatrení v Bratislave je ďalším krokom, vďaka ktorému dnes už hlavnému mestu nehrozí situácia, ktorej muselo čeliť napríklad v rokoch 2002 a 2006. Hlavné mesto je dnes pripravené aj na prípadnú tisícročnú vodu,“ povedal József Nagy, minister životného prostredia SR. Na oficiálnom ukončení projektu Bratislava – protipovodňová ochrana sa, okrem ministra životného prostredia Slovenskej republiky Józsefa Nagya, zúčastnila aj vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Andrea Elscheková-Matisová a primátor Hlavného mesta SR Bratislava Milan Ftáčnik.

Projekt Bratislava – protipovodňová ochrana bol spolufinancovaný z prostriedkov Kohézneho fondu ( 85 % financoval Kohézny fond, 10% štátny rozpočet a 5% predstavovali zdroje SVP, š.p.).
Celková náklady dosiahli sumu 31.238.748 €. „Je veľmi pozitívne, že sa nám podarilo dodržať finančný rozpočet a ukončiť všetky v práce v dohodnutých termínoch“, povedal generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Daniel Kvocera.

V rámci projektu protipovodňovej ochrany boli realizované opatrenia v bratislavských mestských častiach Ružinov, Staré mesto, Petržalka, Karlova Ves, Devín, Devínska Nová Ves a v obciach Sap a Gabčíkovo. Pri výstavbe boli použité konštrukčné prvky s celkovou dĺžkou:

  • Podzemná tesniaca stena 13 975 m
  • Protipovodňový múrik 5 080 m
  • Zemná hrádza 2 346 m
  • Tesniaca fólia (Aktivita 8) 111 013 m2
  • Mobilné hradenie 2 297 m
  • Uzatvárací objekt
  • Čerpacia stanica
  • Mobilné čerpacie jednotky

Realizované opatrenia boli rozvrhnuté do deviatich aktivít.

Rieka Dunaj – ľavý breh
Aktivita 1: Úsek Dunaja v rkm 1866,40-1869,30, Prístavný most – Most Apollo
Aktivita 2: Úsek Dunaja v rkm 1868,14-1869,10, Starý most – Nový most
Aktivita 3: Úsek Dunaja v rkm 1871,346-1872,446, vyústenie Vydrice – vyústenie Čierneho potoka
Aktivita 4: Úsek Dunaja v rkm 1878,64-1880,14, Mestská časť Devín – Slovanské nábrežie

Rieka Morava – ľavý breh
Aktivita 5: Úsek Moravy v rkm 0,15-0,95, Mestská časť Devín
Aktivita 6: Úsek Moravy v rkm 3,2-6,0, Mestská časť Devínska Nová Ves

Rieka Dunaj – pravý breh
Aktivita 7: Úsek Dunaja v rkm 1868,1-1869,2, Starý most – ochranná hrádza Petržalka – Wolfsthal

Rieka Dunaja – VD Gabčíkovo
Aktivita 8: Zvýšenie bezpečnosti ľavostrannej ochrannej hrádze odpadového kanála VD Gabčíkovo

Zariadenie
Aktivita 9: Dodávka meracieho zariadenia na meranie prietoku, rýchlosti prúdenia a monitoring
riečneho koryta vrátane plavidla

Za posledných 500 rokov sa na Dunaji vyskytlo 100 ničivých povodní, štatisticky sa teda vyskytne 1 povodeň za každých 5 rokov. Za najväčšie z pohľadu výšky vodnej hladiny a prietoku sú považované povodne z rokov 1954 a 2002, kedy Dunaj dosiahol výšku 984 resp. 991 cm. Medzi najničivejšie povodne patrí povodeň z roku 1965 s hladinou 917 cm a prietokom 9 224 m3/s, ktorá spôsobila pretrhnutie ochranných hrádzí Dunaja pri obciach Čičov a Patince, vzniknuté škody boli vtedy vyčíslené na približne 18 miliárd Kčs.

Potreby protipovodňovej ochrany Bratislavy je známa už dlhší čas. Na potrebné opatrenia však neboli k dispozícii finančné prostriedky. Riešením sa stala možnosť čerpať finančnú pomoc Európskej únie.

V júli 2004 bol predložený projekt na pomoc z Kohézneho fondu Projekt Bratislava – protipovodňová ochrana, ktorý Európska komisia v decembri 2005. Podľa rozhodnutia boli výdavky týkajúce sa projektu oprávnené do 31.12.2010. V júni 2006 boli vydané územné rozhodnutia na všetky Aktivity. Stavebný dozor realizovalo združenie „Združenie Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Praha, Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava a Finenvico, s.r.o. Bratislava“. Verejná súťaž na dodávku projektových a stavebných prác vyvrcholila podpísaním zmluvy o dielo (podľa zmluvných podmienok „Žltý FIDIC“ pre stavebné a inžinierske diela projektované zhotoviteľom) s víťazným uchádzačom, Váhostav – SK, a.s. Žilina 24.1.2007. Práce zhotoviteľa začali vypracovaním projektovej dokumentácie, vybavovaním stavebných povolení a následne boli začaté stavebné práce na Aktivite č.8 a neskôr aj na Aktivitách č. 1, 7, 2, 3, 4, 5 a 6.

„Všetky objekty stavby boli dokončené v dohodnutých termínoch a slúžia svojmu účelu. Mesto Bratislava je v súčasnosti ochránená na 1000 ročnú vodu s výnimkou mestských častí Karlova Ves, Devín a Devínska Nová Ves, kde je ochrana na 100 ročnú vodu“, povedal na záver generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Daniel Kvocera.