Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Európska cena Natura 2000

18.11.2015

Európska komisia vyhlásila tretie kolo prestížnej súťaže o cenu Natura 2000, ktorej cieľom je zviditeľniť a podporiť najlepšie postupy ochrany prírody v rámci EÚ. Zapojiť sa do nej môžu jednotlivci, vládne i mimovládne organizácie vrátane privátnych a dobrovoľných združení, vlastníkov pozemkov v chránených územiach, vzdelávacích organizácií a podnikateľských subjektov. Prihlášky možno vyplniť len on-line prostredníctvom webovej stránky Európskej komisie a podať do 15. decembra 2015. Vyhlásenie ceny Natura 2000 vychádza z európskej stratégie biodiverzity do roku 2020.

Kritériom zapojenia sa do súťaže je, aby aktivity boli priamo spojené s jednou alebo viacerými lokalitami sústavy Natura 2000 a priniesli konkrétne výsledky za uplynulých 5 rokov, teda za obdobie od 1. 12. 2010 do 31. 11. 2015. Výsledky súťaže by mali byť zverejnené v marci 2016 a víťazi ocenení na slávnostnom podujatí v Bruseli v máji 2016. 

Cenu udelia v piatich kategóriách: Ochrana, Socio-ekonomické prínosy, Komunikácia, Zosúladenie záujmov a vnímania, Cezhraničná spolupráca a „networking“. Návrhy vyhodnotí odborná porota, ktorá zohľadní efektívnosť aktivít a ich výsledky, inovatívnosť a originálnosť, trvanie aktivít, dobrý pomer medzi nákladmi a ich výstupmi, využiteľnosťou príkladov a transferom skúseností. Súčasťou súťaže bude aj verejné hlasovanie, do ktorého sa v minulosti zapojilo takmer 25 tisíc občanov EÚ.

Prihláška vrátane usmernenia k podávaniu žiadosti je dostupná v anglickom a slovenskom jazyku na webovej stránke http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/pdf/n2000_guidance_2016_sk.pdf.

Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie s cieľom zachovať prírodné dedičstvo, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie. 

Odbor komunikácie MŽP SR