Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP: Skončila sa konferencia o biopalivách a biokvapalinách

26.03.2015

Diskusia o výpočte úspor emisií skleníkových plynov pri využívaní biomasy ako suroviny a príprava webových registrov k evidencii pohybu surovín a výrobkov s cieľom minimalizovať podvody pri exporte a importe biopalív a biokvapalín, ale aj aktuálny vývoj európskej legislatívy. To boli hlavné témy expertného stretnutia členov medzinárodnej organizácie Klub regulátorov pre obnoviteľné palivá – Renewable Fuels Regulators Club (REFUREC), ktoré sa uskutočnilo v bratislavskom Hoteli Sorea. Nad podujatím prevzalo záštitu Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré je zároveň od roku 2010 členom tejto európskej platformy. 

Stretnutia sa zúčastnilo 39 členov z krajín Európskej únie a 8 hostí zo slovenského priemyslu. Účastníci podujatia sa zhodli na potrebe vzájomne koordinovať postupy a metodiky na preukazovanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti biopalív a biokvapalín. Taktiež výpočty úspor emisií skleníkových plynov v porovnaní s referenčným fosílnym palivom a voľný pohyb týchto palív na európskom trhu majú podliehať prísnejšej regulácií.

Biopalivá a biokvapaliny sú jedným z opatrení v doprave, ktoré by mali zabezpečiť trvalé znižovanie emisií skleníkových plynov. Obnoviteľné palivo musí dosahovať minimálne úspory 35 percent v porovnaní s referenčným palivom. Táto hodnota sa od 1. januára 2017 zvýši až na 50 resp. na 60 percent od 1. januára 2018 v prípade, že výrobná prevádzka bola postavená po 1. januári 2017.

Pre konečný výsledok je dôležité zabezpečiť, abypri extenzívnom pestovaní surovín na výrobu biopalív a biokvapalín nedochádzalo k degradácii pôdy, zaberaniu plôch s vysokou schopnosťou zachytávať uhlík a neposlednom rade k narušovaniu krajiny, keďže tak surovina ako aj samotné biopalivo musí spĺňať celý rad kritérií trvalej udržateľnosti a podlieha zložitej regulácii.

Na podujatí vystúpili aj predstavitelia Združenia pre výrobu a využitie biopalív a slovenskej verifikačnej spoločnosti SGS Slovakia. Konferencia vyvrcholila návštevou spoločnosti Slovnaft, kde mali účastníci konferencie možnosť prehliadnuť si tok biopaliva rafinériou spolu s dokumentáciou, ktorá musí umožniť prepojenie každej jednotlivej dodávky so sledovanými ukazovateľmi trvalej udržateľnosti príslušného paliva.

Odbor komunikácie MŽP SR