Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SIŽP pokutovala za znečisťovanie ovzdušia

12.09.2014

Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili v prvom polroku 296 kontrol v oblasti ochrany ovzdušia. Zamerali sa najmä na dodržiavanie zákonov o ovzduší, o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o fluórovaných skleníkových plynoch. Porušenie predpisov zistili pri každej šiestej kontrole. Uložili 28 pokút v celkovej výške 24 370 eur a 15 opatrení na nápravu.

Najvyššiu pokutu, 4 000 eur, uložili spoločnosti Bourbon Automotive Plastics v Dolnom Kubíne za to. Že prekročila projektovanú ročnú spotrebu organických rozpúšťadiel, čím porušila zákon o ovzduší. Firma IS-LOM, s.r.o. Maglovec dostala pokutu 3 500 eur za to, že neprevádzkovala drviacu a triediacu linku kameniva podľa platnej dokumentácie a nepreukázala dodržiavanie ustanovených technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania zariadenia. Spoločnosť Hnojivá Duslo, prevádzka Strážske, musí zaplatiť rovnakú sankciu za nedodržanie pravidiel pri výrobe liadku vápenatého. Všetky uložené pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.

Pracoviská technických činností inšpekcie v Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach vykonali v prvom polroku 17 diskontinuálnych meraní emisií u 15 prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia. Pri meraniach inšpektori kontrolovali dodržiavanie 31 ustanovených, resp. určených emisných limitov znečisťujúcich látok. Nedodržanie ustanoveného emisného limitu zistili u troch prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia - ROCO-Slovakia, spol. s.r.o., Banská Bystrica, Archív SB, s.r.o., Liptovský Mikuláš a FECUPRAL, spol. s r.o., Prešov. Za zistené porušenia zákona o ovzduší uložili tri pokuty vo výške 5 000 eur.

Inšpektori ochrany ovzdušia SIŽP odobrali v prvých šiestich mesiacoch roka na 48 kontrolovaných čerpacích staniciach 113 vzoriek pohonných látok, z ktorých bolo 59 vzoriek benzínu, 45 vzoriek motorovej nafty a 9 vzoriek skvapalneného ropného plynu (LPG). Analyzovali ich prioritne z hľadiska ochrany životného prostredia. Pri troch vzorkách automobilového benzínu zistili nedodržanie štyroch parametrov a uložili tri pokuty vo výške 1 900 eur.

Za nedodržanie zákona o fluórovaných skleníkových plynoch uložili dve pokuty v celkovej výške 550 eur. Pri zákone o ochrane ozónovej vrstvy Zeme neuložili žiadnu pokutu. Dve pokuty v celkovej výške 1 900 eur uložili inšpektori podnikateľom za nepredkladanie údajov o dovážaných regulovaných výrobkoch (ide napríklad o farby, laky a výrobky na povrchovú úpravu motorových vozidiel).
V prvom polroku dostali inšpektori ochrany ovzdušia 37 podnetov od občanov a inštitúcií. Pri dvoch z nich zistili porušenie zákona o ovzduší, pri dvadsiatich dvoch nie, ostatné ešte prešetrujú alebo ich postúpili iným orgánom. V spomínaných dvoch prípadoch išlo o malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré boli v prevádzke bez súhlasu orgánu ochrany ovzdušia. Boli to DEKOR - KOV, Žarnovica - Mechanické opracovanie hliníkových odliatkov a DELTA-ML, s.r.o., Štiavnické Bane - Kaliareň v obci Olešná. Správne konania o uložení pokút sa začnú v tomto polroku.

Zdroj: SIŽP, OK MŽP SR