Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Inšpektori odpadového hospodárstva uložili pokuty za vyše 76 tisíc eur

02.09.2014

Rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala v prvom polroku tohto roka v oblasti odpadového hospodárstva 369 kontrol. Porušenie právnych predpisov inšpektori zistili pri 94 kontrolách, za ktoré uložili 94 pokút v celkovej výške 76 250 eur. Najvyššiu pokutu – 7 900 eur dostala spoločnosť EUR-BAU v Štúrove, prevádzka Tonkovce, ktorá si neplnila niektoré povinnosti súvisiace s evidenciou kovového odpadu preberaného od fyzických osôb. V tejto evidencii neviedli rodné čísla osôb, zber tohto odpadu vykonávali bez súhlasu príslušného orgánu štátnej správy a neohlasovali ustanovené údaje z evidencie.

Kontroly inšpektorov odpadového hospodárstva boli zamerané na dodržiavanie ustanovení zákona o odpadoch, zákona o obaloch, zákona o perzistentných organických látkach a ďalších našich právnych noriem, ale aj nariadení Európskej únie. Z hľadiska zákona o odpadoch išlo najmä o kontroly pôvodcov a držiteľov odpadu, prevádzkovateľov zariadení na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu, obcí pri nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom, výrobcov a dovozcov vybraných komodít, kontroly nakladania so starými vozidlami, elektrozariadeniami a elektroodpadom, kontroly cezhraničnej prepravy odpadu a iné.

Najviac kontrol, 103, vykonali u pôvodcov a držiteľov odpadu, pričom porušenie zákona zistili pri 22 z nich. Z vykonaných 27 kontrol v obciach sa s porušením zákona skončilo až 18 kontrol. Zákon o obaloch porušilo zo 16 kontrolovaných subjektov 6.

Obec Veľké Úľany ako držiteľ odpadu neodstránila nelegálne umiestnený odpad a opätovne ukladala odpad na nepovolené miesto, za čo dostala pokutu 7 500 eur. Firma AZ - TRION v Detve si neplnila základné povinnosti držiteľa odpadu, za čo dostala pokutu 4 100 eur. Zvolenská firma RS LEASE ponechala v areáli bývalého Zeloproduktu v Ivanke pri Nitre nebezpečný odpad a neumožnila obhliadku všetkých svojich nehnuteľností, za čo jej inšpektori uložili pokutu 3 000 eur.

Inšpektori prijali v prvom polroku 115 podnetov občanov a inštitúcií, ktoré poukazovali na porušenie právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. Zároveň prešetrovali aj 21 podnetov z minulého roka. Z celkového počtu 136 podnetov ich vybavili v prvých šiestich mesiacoch roka 101. Na základe podnetov vykonali 68 kontrol, pričom porušenie zákona zistili pri 19 z nich.

Všetky uložené pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu, idú na účet Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.

Odbor komunikácie MŽP SR, SIŽP