Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Inšpektori biologickej bezpečnosti zistili len jedno porušenie zákona

22.09.2014

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vykonáva od vstupu našej krajiny do Európskej únie aj štátny dozor nad používaním genetických technológií (GT) a geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a kontrolu environmentálneho označovania výrobkov. Inšpektori biologickej bezpečnosti SIŽP urobili v prvom polroku 127 kontrol. Porušenie zákona zistili len v jednom prípade, pri kontrole environmentálneho označovania výrobkov.

Dokumentuje to vzostupný vývoj biologickej bezpečnosti u nás. Napriek tomu inšpektori uložili tri pokuty v celkovej výške 8 320 eur za porušenia zákonov, ku ktorým došlo pred 1. januárom tohto roka.

Povinnosti používateľov genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov kontrolovali v uzavretých priestoroch, ale aj vo voľnom priestore na poliach či v obchodnej sieti. Kontroly vo voľných priestoroch boli zamerané na zistenie nepovoleného uvedenia geneticky modifikovaných zvierat na trh, na zavádzanie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia povolených na pokusy v SR a inšpektori vykonali aj náhodné kontroly prítomnosti nepovolených GMO cieleným vzorkovaním rastlín počas vegetačného obdobia. V prvých šiestich mesiacoch roka urobila SIŽP 61 kontrol geneticky modifikovaných zvierat u chovateľov, predajcov a distribútorov akváriových rýb a akváriových potrieb, ale aj iných subjektov s podobnou činnosťou. Pri kontrolách vykonali obhliadky predajní a chovateľských priestorov a vizuálnu prehliadku akváriových rýb. V prípade podozrenia, resp. neobvyklého sfarbenia skontrolovali ryby ultrafialovým svetlom príslušnej vlnovej dĺžky pre vylúčenie genetickej modifikácie. Zároveň preverili aj dokumentáciu o ich pôvode. Na pokusné zavádzanie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia sa vykonali dve kontroly. Inšpektori kontrolovali na experimentálnych pracoviskách pozberové opatrenia pri poľných pokusoch po pestovaní geneticky modifikovanej kukurice a cukrovej repy. Náhodne tiež odobrali 40 vzoriek rastlinného materiálu repky, kukurice a sóje.

Pri 45 kontrolách plnenia podmienok používania národnej environmentálnej značky „Environmentálne vhodný produkt“ a environmentálnej značky Európskeho spoločenstva „Európsky kvet“ inšpektori skontrolovali na 38 miestach dvanásť rôznych skupín produktov. Porušenie zákona zistili v jednom prípade, keď odhalili, že právnická osoba používa značku „Environmentálne vhodný produkt“ bez platnej zmluvy a zároveň sa dopustila klamlivej reklamy.
Popri ústredí SIŽP sa tejto problematike intenzívne venujú aj regionálne inšpektoráty životného prostredia v Bratislave a Banskej Bystrici. O porovnateľnej úrovni slovenských inšpektorov biologickej bezpečnosti s poprednými európskymi svedčí aj to, že SIŽP má zastúpenie aj vo výkonnom a riadiacom výbore európskej siete inšpekcií biologickej bezpečnosti European Enforcement Project (EEP).

Zdroj: SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR