Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obce na Dunaji sa vďaka novým pontónom sprístupnia osobnej lodnej doprave

29.10.2014

Od novembra budú na Dunaji v prevádzke nové pontóny potrebné na lodnú dopravu medzi Bratislavou, Čunovom, Hamuliakovom a Šamorínom. Pontóny na žiadosť obcí v povodí Vodného diela Gabčíkovo vybudovala rezortná organizácia MŽP SR, Vodohospodárska výstavba, š.p. Prístavné plávajúce móla boli hlavná podmienka realizácie projektu rozšírenia osobnej lodnej dopravy na vodnom diele.

Všade, kde to umožňujú podmienky vodných plôch a riek, využívajú vyspelé krajiny popri cestnej či železničnej sieti aj domovské vody na riešenie prímestskej i turistickej prepravy. Aby sa projekt rozšírenia osobnej lodnej dopravy na Dunaji v okolí Bratislavy mohol realizovať, bolo potrebné najprv zriadiť vyhovujúce prístaviská. Myšlienku výstavby prístavných mól iniciovali starostovia obcí Šamorín, Hamuliakovo a Čunovo a ich vybudovanie zabezpečila Vodohospodárska výstavba, š.p. ako správca Vodného diela Gabčíkovo. Plávajúce betónové móla poskytnú priestor aj na čakáreň, stánky s občerstvením či nevyhnutné sociálne zariadenia.

V Šamoríne je prístavné mólo ukotvené pri novom jazdeckom areáli, v Hamuliakove pri výjazde z centra obce na hrádzu, pričom súčasťou je aj nové parkovisko. V Čunove je mólo upevnené na prístavnej hrane oproti Areálu vodných športov na divokej vode. V štádiu rokovaní je mólo v centre Bratislavy a vhodnosť jeho umiestnenia tak, aby bolo možné prepojenie lodnej na mestskú hromadnú dopravu, prípadne na ďalšie pripravované lodné linky. „Nové móla predstavujú pre obce Čunovo, Hamuliakovo a Šamorín bránu, ktorou je možné dostať sa na tieto miesta aj z vody. Ľuďom tak chceme dať možnosť komfortnej prístupovej cesty do týchto obcí,“ povedal generálny riaditeľ VV, š.p. Ladislav Lazár, ktorý je zároveň aj splnomocnencom vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Zároveň vyjadril želanie, aby boli móla dostupné a funkčné pre kohokoľvek, kto bude chcieť navštíviť tieto obce loďou.

Výstavba mól je prvý krok potrebný k rozšíreniu lodnej dopravy na tomto úseku Dunaja. V ďalšej etape je plánovaná výstavba menších mól pre malé lode. V poslednej etape sa bude v spolupráci s obcami hľadať riešenie pre zriadenie pravidelnej linky, ktorá by premávala medzi Bratislavou a spomínaným obcami na Dunaji.

VV, š.p., Odbor komunikácie MŽP SR