Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP SR: Novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie schválil parlament

14.10.2014

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Touto novelou sa Ministerstvo životného prostredia SR usiluje odvrátiť možné súdne konanie, ktoré Slovensku hrozí pre nesprávne a neúplné prebratie príslušnej smernice Európskej komisie. Zákon o EIA (Environmental Impact Assessment) rieši posudzovanie a následné povoľovanie rôznych priemyselných prevádzok či iných činností s predpokladaným významným vplyvom na životné prostredie vrátane zdravia. Takéto konanie predchádza napríklad výstavbe elektrární, spaľovní odpadu, diaľnic, vodných nádrží či ťažbe nerastov. Novela zákona vstúpi do platnosti po podpise prezidentom SR 1. decembra 2014.

Európska komisia považuje za hlavný nedostatok platného zákona nedostatočné prepojenie procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností s následnými povoľovacími procedúrami. Nedostatočné prepojenie podľa EK vytvára priestor pre nerešpektovanie výsledkov procesu posudzovania vplyvov.

Nedostatočné zapracovanie smernice sa Slovensko snaží odstrániť aj preto, aby nebolo ohrozené čerpanie fondov EÚ na projekty z predchádzajúceho a nastávajúceho programového obdobia. Väčšina pripomienok sa dotýkala objasnenia, spresnenia pojmov, lehôt a práv verejnosti.

Novela prináša pravidlo, podľa ktorého bude výstup zisťovacieho konania a proces posudzovania vplyvov záväzný. Rešpektovanie zisteného stavu a výsledky spomínaných konaní tak budú podmienkou na vydanie povolenia. Novela stanovuje postup úradného overovania zhody projektového dokumentu, ktorý žiadateľ predkladá do povoľovacej procedúry s výsledkom konaní prostredníctvom záväzného stanoviska orgánu EIA.

Odbor komunikácie MŽP SR