Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Inšpektori povolili v prvom polroku 2014 činnosť 4 nových prevádzok, za nedodržiavanie zákona o IPKZ uložili pokuty za vyše 57 tisíc eur

02.10.2014

Dodržiavanie legislatívy v oblasti energetiky, výroby a spracovania kovov, ale aj v priemysle spracovania nerastov, v chemickom priemysle a pri nakladaní s odpadmi. Na tieto činnosti vydáva integrované povolenia Slovenská inšpekcia životného prostredia v zmysle zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia – tzv. zákon o IPKZ. V prvom polroku tohto roka ich vydali inšpektori celkovo 256. Väčšina z nich – až 251 sa vzťahovala na povoľovanie zmien v činnosti doterajších prevádzok. Na činnosť nových prevádzok vydali štyri integrované povolenia a v jednom prípade išlo o zrušenie integrovaného povolenia.

V prvom polroku 2014 vykonali inšpektori taktiež 181 kontrol plnenia podmienok doteraz vydaných integrovaných povolení. Porušenie právnych predpisov zistili v 31 prípadoch, za ktoré uložili osem pokút v celkovej výške 57 300 eur.

Najvyššiu pokutu, 15 tisíc eur, dostali Služby v Kysuckom Lieskovci za nedodržanie podmienok vydaného integrovaného povolenia na skládke odpadu. Za nedodržanie týchto podmienok uložili inšpektori štyri pokuty po 10 tisíc eur - prevádzkovateľovi Jozef Kondek - JOKO a syn na skládke odpadov Čadca - Podzávoz, prevádzkovateľom Brantner Fatra, s.r.o., v Martine na skládke odpadov Martin - Kalnô, ďalej Wood energy, s.r.o., v Podvysokej v prevádzke skládky odpadov Turzovka - Semeteš a Agrovýkrmu Spiš, veľkovýkrmňa ošípaných na hospodárskom dvore Spišské Vlachy.

V SIŽP sa zvýšil v prvých šiestich mesiacoch tohto roka oproti porovnateľnému obdobiu vlani celkový počet kontrol o vyše osem percent. Najviac, takmer o polovicu, pribudlo kontrol práve v odboroch integrovaného povoľovania a kontroly. Dôraz na integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania životného prostredia je charakteristický pre celú Európsku úniu a vlani sa premietol aj do nového zákona o IPKZ.

Inšpektori integrovaného povoľovania a kontroly prešetrovali v prvých šiestich mesiacoch roka tiež 23 podnetov od občanov a inštitúcií. Pri 10 z nich zistili porušenie zákona, 13 podnetov bolo neopodstatnených. Podané podnety sa týkali hlavne prevádzkovania skládok odpadu, zápachu z prevádzok a znečistenia ovzdušia.

Pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu, resp. štátneho rozpočtu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia. Do štátneho rozpočtu idú aj správne poplatky za podanie žiadostí o vydanie integrovaného povolenia. V prvom polroku prevádzkovatelia uhradili tieto poplatky v sume 72 620 eur.

Odbor komunikácie MŽP SR, SIŽP