Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Indikátory zeleného rastu v SR inšpirované OECD

25.11.2014

Slovenská republika patrí k tým členských štátom OECD, ktoré vypracovali svoj vlastný národný súbor indikátorov zeleného rastu. Indikátory zeleného rastu SR vypracovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s odborníkmi medzirezortnej expertnej skupiny.
Indikátory slúžia na charakteristiku východiskovej situácie v SR z pohľadu zeleného rastu a mali by pomáhať ako meradlo pri zvažovaní ďalších krokov pri implementácii tejto stratégie a pre komplexné posúdenie smerovania slovenskej ekonomiky v budúcnosti. Na účely prezentácie doterajších výsledkov práce na národnej úrovni SAŽP vypracovala dvojjazyčnú propagačnú brožúru, ktorú predstavila v OECD pri príležitosti Fóra pre zelený rast a trvalo udržateľný rozvoj (13. – 14. novembra 2014).
Výber a metodika indikátorov SR sú založené na súbore indikátorov navrhnutých OECD. Národný súbor indikátorov zeleného rastu SR pozostáva z 32 individuálnych ukazovateľov relevantných pre podmienky SR, pričom štyri z nich sú národné ukazovatele popisujúce dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.
Súbor národných indikátorov zeleného rastu SR predstavuje napĺňanie odporúčaní OECD v Hodnotení environmentálnej výkonnosti SR (2011), záverov národného seminára k zelenému rastu (2011) a tiež odporúčaní OECD v Ekonomickom prehľade SR z roku 2012. Organizácia prijala počas Ministerského zasadnutia Rady OECD v roku 2009 Deklaráciu o zelenom raste,ktorá potvrdzuje ambíciu členských štátov OECD implementovať zelený rast do svojich národných hospodárskych a sektorových politík. Stratégia OECD pre zelený rastprijatá v roku 2011 vytvára širší rámec pre implementáciu princípov zeleného rastu do práce celej organizácie. Podľa OECD je zelený rast kľúčový nástroj pre krajiny, ktoré sa snažia obnoviť ekonomický rast, vytvárať pracovné miesta a nové ekonomické príležitosti a zároveň zabezpečiť vysokú kvalitu života. Cieľom zeleného rastu je dosiahnuť udržateľný dlhodobý rast pri zachovaní kvality životného prostredia a efektívneho využívania prírodných zdrojov a surovín.
Indikátory zeleného rastu SR sú zverejnené na informačnom portáli Ministerstva životného prostredia SR Enviroportál, konkrétne tu: http://www.enviroportal.sk/uploads/files/Dokumenty/ZelenyRast.pdf a http://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/starostlivost-o-zp/zeleny-rast. Prelinkované sú aj na webových stránkach OECD a SM SR pri OECD, konkrétne tu: http://www.oecd.org/greengrowth/greengrowthindicators.htm.

Odbor komunikácie MŽP SR