Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Inšpektori zistili pri kontrolách biologickej bezpečnosti päť porušení zákona

20.03.2014

Inšpektori biologickej bezpečnosti urobili vlani 296 kontrol. Väčšinu z nich zamerali na dodržiavanie povinností používateľov genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov. Porušenie zákona o GMO zistili v piatich prípadoch, z toho v štyroch pri kontrolách v uzavretých priestoroch a v jednom pri používaní GMO zámerným uvoľňovaním v životnom prostredí. Pri kontrolách dodržiavania ostatných zákonov inšpektori nezistili žiadne porušenie.

Zo zistených nedostatkov išlo predovšetkým o skladovanie a zneškodňovanie živých geneticky modifikovaných organizmov v priestoroch, na použitie ktorých nebol vydaný súhlas ministerstva životného prostredia, o nezverejnenie havarijného plánu pri činnostiach zatriedených do vyšších rizikových tried a nesúlad v dokumentácii používateľov GT a GMO. Vo všeobecnosti sa však materiálno-technické vybavenie priestorov, v ktorých sa genetické technológie a geneticky modifikované organizmy používajú, i kvalita manažmentu prevádzkového režimu neustále zlepšujú.

V oblasti biologickej bezpečnosti nadobudli v minulom roku právoplatnosť dve uložené pokuty v celkovej výške 8 320 eur Spoločnosť Pet supplies v Hliníku nad Hronom dostala pokutu za to, že bez povolenia uviedla na trh geneticky modifikovaný organizmus a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za skladovanie a zneškodňovanie živých geneticky modifikovaných organizmov v priestoroch, na ktoré nebol vydaný súhlas ministerstva životného prostredia.

Kontroly a analýzy zamerané na prítomnosť nepovolených geneticky modifikovaných rastlín vlani nezistili porušenie zákona o GMO. Inšpektori vykonali aj 105 kontrol geneticky modifikovaných zvierat na trhu. U jedného predajcu našli geneticky modifikovanú rybu, čo znamená porušenie zákona o GMO. Pri 119 kontrolách dodržiavania zákona o environmentálnom označovaní výrobkov takisto nezistili porušenie zákona.

Na Slovensku sa vlani povolilo zaviesť do životného prostredia (na pokusných poliach) jeden konštrukt kukurice MON 89034 x NK 603 a jeden konštrukt geneticky modifikovanej cukrovej repy H7-1. Inšpektori vykonali pri nich 16 kontrol, pri ktorých nezistili žiadne porušenie zákona o GMO. Kontroly zavádzania tohto druhu kukurice a cukrovej repy do životného prostredia boli na experimentálnych pracoviskách počas celého obdobia pestovania týchto rastlín, od ich dovozu na územie SR a sejby až po zber a likvidáciu alebo uskladnenie.
Pre útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) bol minulý rok jubilejný desiaty v jeho činnosti. O porovnateľnej úrovni slovenských inšpektorov biologickej bezpečnosti s poprednými európskymi svedčí aj to, že naša republika má zastúpenie aj vo výkonnom a riadiacom výbore európskej siete inšpekcií biologickej bezpečnosti European Enforcement Project (EEP).

SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR