Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Inšpektori ochrany ovzdušia uložili najvyššiu pokutu 20 000 eur

04.03.2014

Inšpektori ochrany ovzdušia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili vlani 545 kontrol. Porušenie predpisov zistili pri 84 z nich. Kontrolovali najmä dodržiavanie ustanovení zákona o ovzduší, zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a zákona o fluórovaných skleníkových plynoch. Vykonávali inšpekčné kontroly i kontrolné merania emisií znečisťujúcich látok. Uložili 82 pokút v celkovej výške 95 270 eur a 48 opatrení na nápravu zistených nedostatkov.

Najvyššiu pokutu, 20 000 eur, dostala spoločnosť Bučina DDD vo Zvolene za prekročenie emisného limitu pre tuhé znečisťujúce látky v prevádzke drevotrieskových dosiek. Spoločnosti ARCHÍV SB v Liptovskom Mikuláši uložili inšpektori pokutu 4 200 eur za neprevádzkovanie dioxínového filtra v spaľovni nebezpečného odpadu, prekročenie ustanovených emisných limitov pre dioxíny a furány a neoznámenie tejto skutočnosti inšpekcii. Firma MATADOR Industries v Dubnici nad Váhom musela zaplatiť pokutu 3 000 eur za prekročenie projektovanej kapacity náterových látok za rok na pracovisku povrchových úprav. Pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.
Meracie skupiny inšpekcie uskutočnili vlani 50 diskontinuálnych meraní emisií znečisťujúcich látok na stredných a veľkých zdrojoch znečisťovania, čo bolo vďaka novým mobilným monitorovacím systémom o 14 viac ako v roku 2012. Nedodržanie ustanoveného emisného limitu zistili inšpektori v 12 prípadoch u desiatich prevádzkovateľov zdrojov, za čo nateraz uložili štyri pokuty vo výške 3 700 eur a 5 opatrení na nápravu.
Aj v minulom roku kontrolovali inšpektori kvalitu pohonných látok z hľadiska ochrany životného prostredia, predovšetkým ovzdušia. Na 131 čerpacích staniciach odobrali spolu 297 vzoriek pohonných látok, z toho 151 vzoriek benzínu, 121 vzoriek motorovej nafty, 24 vzoriek LPG a 1 vzorku LPO (lodného plynového oleja). Nedodržanie požadovanej kvality pohonných látok zistili na 11 čerpacích staniciach, celkovo v 11 vzorkách pohonných látok a v 14 kvalitatívnych parametroch. Predajcom na čerpacích staniciach uložili 14 pokút v celkovej výške 12 700 eur.
Pri dvanástich kontrolách dodržiavania zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme najmä u prevádzkovateľov chladiarenských, mraziarenských a klimatizačných zariadení inšpektori porušenie zákona nezistili. Pri 55 kontrolách dodržiavania zákona o fluórovaných skleníkových plynoch uložili 12 pokút v celkovej výške 4 450 eur. Ďalšie správne konania o uložení pokuty budú v tomto roku.
Vlani vykonali inšpektori aj 38 kontrol u 26 podnikateľov, ktorí vyrábajú alebo dovážajú regulované výrobky - farby, laky a výrobky s obsahom organických rozpúšťadiel určené na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí. Spolu odobrali 114 vzoriek regulovaných výrobkov. Nedodržanie hraničných hodnôt prchavých organických zlúčenín zistili pri troch vzorkách. U deviatich podnikateľov zistili nepredloženie požadovaných údajov inšpekcii v stanovenom termíne a nevedenie evidencie. V hodnotenom období uložila inšpekcia podnikateľom, ktorí vyrábajú alebo dovážajú regulované výrobky, spolu 10 pokút v celkovej výške 6 860 eur. Ďalšie správne konania budú v tomto roku.
V SIŽP pokračovali v minulom roku aj v realizácii projektu akreditácie meracích skupín zameraných na kontrolné merania emisií. Projekt v hodnote takmer 940 tisíc eur je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. V jeho rámci pribudli vlani na inšpektorátoch životného prostredia v Košiciach, Banskej Bystrici a Žiline tri mobilné emisné laboratóriá, čím sa, okrem iného, rozšírili možnosti monitorovania emisií vo veľkých energetických zariadeniach a spaľovniach odpadu. Posledná fáza realizácie projektu je naplánovaná na tento rok.

Zdroj: SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR