Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Štátny tajomník Vojtech Ferencz na stretnutí ministrov životného prostredia krajín V4

09.05.2014

Spoločná energetická politika EÚ na obdobie rokov 2020 až 2030 a ambiciózne ciele na druhé obdobie Kjótskeho protokolu zameraného na znižovanie emisií skleníkových plynov. To boli hlavné témy stretnutia ministrov životného prostredia krajín Vyšehradskej štvorky, ako aj Bulharska, Rumunska a Chorvátska, ktoré sa skončilo včera, 8. mája v maďarskom meste Visegrád. Slovenskú republiku na stretnutí zastupoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz. Zástupcovia krajín sa zhodli na spoločnom vyhlásení, ktoré prezentuje ich základné spoločné pozície k diskutovaným témam.

V rámci príprav na rokovanie V4+3 k Rámcu energetickej a klimatickej politiky EÚ na roky 2020 až 2030 pripravila hostiteľská krajina tzv. Common Lines ako spoločnú pozíciu zúčastnených krajín. Tá pokrýva spravodlivé rozdelenie úsilia a finančné mechanizmy, nové finančné zdroje a kompenzácie vyšších nákladov pre chudobnejšie krajiny, spravodlivé rozdelenie úsilia v sektoroch mimo Európskeho systému obchodovania s emisiami (EÚ ETS). Zaoberá sa ďalej pravidlami pre carbon leakage po roku 2020, technologickou neutralitou (týka sa najmä možnosti výberu národného energetického mixu), ale aj systémom riadenia pre národné plány energetickej a klimatickej politiky.

Slovensko v diskusii k energetickému a klimatickému rámcu predstavilo konkrétny návrh, ktorý by mal v maximálnej miere zohľadniť požiadavky na férové rozdelenie redukčného úsilia a uplatnenie princípu solidarity pri stanovení konkrétnych redukčných cieľov pre jednotlivé krajiny. Návrh počíta so zachovaním súčasného princípu pre rozdelenie aukčných práv v rámci EÚ ETS, vytvorením špecifického finančného mechanizmu pre chudobnejšie členské štáty a spravodlivé rozdelenie redukčného úsilia pre sektory mimo ETS na základe kritérií HDP/obyv. a zmeny emisnej náročnosti od roku 1990.

V diskusii k ambicióznym cieľom pre Kjótsky protokol a možnej revízie prijatých záväzkov pre druhé záväzné obdobie, SR predstavila názor, že v súčasnej situácii považuje redukčné úsilie EÚ a národný príspevok k nemu za adekvátne. Väčšia iniciatíva a ambicióznejšie ciele sa očakáva od ďalších vyspelých a dynamicky sa rozvíjajúcich rozvojových krajín.

V téme balíčka EÚ na ochranu ovzdušia bola pozornosť venovaná najmä novým limitom pre stredné spaľovacie zariadenia a otázkam stanovenia limitov pre metán a amoniak.

Témou stretnutia bol aj medzinárodný kontext spolupráce V4 v oblasti životného prostredia, najmä prípravy na blížiace sa 1.zasadnutie Environmentálneho zhromaždenia Programu OSN pre životné prostredie UNEA. Na záver stretnutia Česká republika informovala o príprave 4. konferencie zmluvných strán Karpatského dohovoru, ktorá je plánovaná na september 2014 v českom Mikulove.

Odbor komunikácie MŽP SR