Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Za nepovolený výrub v Čertižnom uložili inšpektori pokutu 16 tisíc eur

24.06.2014

Hrab obyčajný, buk lesný, ale aj lieska, vŕba či trnka – celkovo 1212 drevín a vyše 10 tisíc metrov štvorcových krovín. Takýto hromadný výrub si objednali v júli a auguste minulého roka vlastníci lesov z pozemkového spoločenstva v Čertižnom v okrese Medzilaborce bez príslušného súhlasu orgánu ochrany prírody. Týmto konaním závažne porušili zákon o ochrane prírody a krajiny. Inšpektori zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia uložili Pozemkovému spoločenstvu vlastníkov lesa za jeho porušenie pokutu 16 tisíc eur. Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty vyčíslila celkovú spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín na vyše 463 tisíc eur.

Výrub sa uskutočnil v katastrálnom území obce Čertižné mimo lesného pôdneho fondu, na území Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, kde platí 2. stupeň územnej ochrany, Chráneného vtáčieho územia Laborecká vrchovina a na území európskeho významu Dukla tiež s 2. stupňom ochrany. Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesa v Čertižnom chcelo zmluvne objednaným výrubom sprístupniť územie, zarastené drevinami a krovinami, na lepšiu manipuláciu s drevnou hmotou vyťaženou z užívaných lesných pozemkov.

Vzhľadom na to, že išlo o dreviny rastúce mimo lesného pôdneho fondu, potrebovalo na výrub súhlas orgánu ochrany prírody, konkrétne obce Čertižné, ktorý však nemalo. Na výrub dreviny sa podľa zákona o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Tento súhlas sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.

SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR