Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministri EÚ dosiahli politickú dohodu o návrhu GMO smernice

13.06.2014

Slovensko podporilo návrh smernice Európskej komisie o možnosti členských štátov EÚ obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných plodín (GMO) na ich území. SR na zasadnutí Rady EÚ pre životné prostredie v Luxemburgu zastupoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Ján Ilavský. Pred rokovaním Rady EÚ bolo už tradičné koordinačné stretnutie ministrov krajín V4, na ktorom prijali krátke spoločné vyhlásenie ku klimatickému balíčku prezentované počas rokovania rady EÚ predsedajúcim Maďarskom. Ján Ilavský prezentoval hlavné priority Slovenska v oblasti životného prostredia a zmeny klímy pre blížiace sa predsedníctvo Slovenska vo V4.

Hlavnou diskutovanou témou Rady EÚ bol politický rámec pre klímu a energetiku do 2030. Cieľ diskusie ministrov životného prostredia bol identifikovať kľúčové parametre rámca, sektory a potrebné investície pre implementáciu klimaticko-energetických cieľov do roku 2030. Slovensko vyslovilo podporu stanoveniu jedného záväzného cieľa pre zníženie emisií skleníkových plynov. Štátny tajomník Ilavský vo svojom vystúpení pripomenul, že záväzný cieľ pre obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť Slovensko nepodporuje. Hlavný predpoklad dohody lídrov EÚ v októbri 2014 je vypracovanie dosahovej analýzy na úrovni členských štátov a nastavenie kritérií pre zdieľanie redukčného úsilia (burden sharing) do roku 2030. Ján Ilavský zdôraznil, že pri stanovení týchto kritérií bude potrebné zohľadniť ekonomický potenciál krajiny cez kritérium HDP na obyvateľa; solidaritu a už dosiahnuté zníženie emisií a nastaviť výšku cieľov tak, aby sa zabezpečila kontinuita a reálnosť ich naplnenia; podiel priemyslu na tvorbe HDP; kritérium nákladovej efektívnosti ako presadzujú bohatšie členské štáty je pre nás problematické, pretože redukčné opatrenia budú v štátoch s HDP na obyvateľa pod priemerom EU oveľa drahšie. Orientačná diskusia ministrov v súvislosti s prerokúvaným legislatívnym balíčkom pre ovzdušie sa sústredila na návrh smernice o obmedzení určitých znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení a návrh smernice o národných emisných stropoch.

Ján Ilavský po ukončení schôdzky konštatoval, že po dlhom období rokovaní ministri dospeli k politickej dohode na tému GMO. „Môžeme ju považovať za prelomový bod. Podľa nášho názoru návrh textu smernice je vyvážený a je dobrým predpokladom pre rokovanie s Európskym parlamentom," uviedol štátny tajomník a dodal, že vytvorenie rámca s transparentnými pravidlami bude prínosom pre celú spoločnosť. Upozornil, že ministri nerokovali o povolení pestovať geneticky modifikované potraviny, ako zaznelo v niektorých médiách na Slovensku, ale o vytvorení možnosti pre členské štáty obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO na svojom území. Ján Ilavský pripomenul, že na Slovensku je jedinou povolenou geneticky modifikovanou plodinou BT kukurica MON810, ktorú sme vlani pestovali na ploche 100 hektárov. Inak sú GMO pestované len za účelom vedeckých skúmaní za dodržiavania prísnych bezpečnostných kritérií na zabránenie ich šírenia do životného prostredia. „Podľa našich informácií, žiadne ďalšie požiadavky na rozšírenie pestovania geneticky modifikovaných plodín u nás nemáme," povedal Ján Ilavský.

TASR, Odbor komunikácie MŽP SR