Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Pralesy pod Suchým vrchom sa stali prírodnou rezerváciou

29.01.2014

Prírodná rezervácia Suchý vrch v Národnom parku Veľká Fatra sa od 1. februára rozšíri. Prirodzené lesy prevažne pralesovitého charakteru v Zelenej doline od Ostrého brda po Chýšky tak dostanú zákonnú ochranu. Lokalita rozšírenej rezervácie tvorí tiež súčasť územia európskeho významu Veľká Fatra.

„Slovenská republika sa v rámci protokolu o trvalo udržateľnom využívaní lesov, ktorý je súčasťou Karpatského dohovoru, zaviazala ochrániť lesy, ktoré majú charakter pralesov, a rozšírenie ochrany tohto územia prispeje k naplneniu tohto cieľa,“ povedal generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny MŽP SR Rastislav Rybanič. V pralesoch prírodnej rezervácie Suchý vrch prevažuje buk alebo smrek. Najhrubšie smreky tam dosahujú priemer až 150 cm a obvod až 460 cm, pričom najstarší smrek má približne 430 rokov. Na území rezervácie rastú aj javory, brest horský, jaseň štíhly, jarabiny, osika, breza bradavičnatá, borovica lesná, lipa veľkolistá a ďalšie. Na skalách Radova rastie niekoľko jedincov tisu a za pozornosť stojí aj reliktný výskyt kosodreviny na skalnej troske Suchého vrchu.
Chránených je viacero typov prirodzených a sekundárnych nelesných biotopov najmä v okolí kóty Suchý vrch a mnohé vzácne druhy flóry a fauny. Prieskumy na tomto území zaznamenali 42 druhov lišajníkov, 11 druhov machorastov, 11 druhov huby a 32 taxónov vyšších rastlín, ktoré patria medzi vzácne alebo osobitne chránené druhy. Zistili tam 82 druhov vtákov, z toho 66 druhov v lokalite aj hniezdi. K najvzácnejším iste patria murárik červenokrídly a vrchárka červenkastá.
Výmera rezervácie je 288,74 ha, pričom ide o rozšírenie existujúcej národnej prírodnej rezervácie vyhlásenej v r. 1988 na výmere 71 ha. Projekt ochrany Prírodnej rezervácie Suchý vrch vypracovalo FSC Slovensko v r. 2010 v rámci projektu „Ochrana pralesov Slovenska“. Spolufinancovaný je z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom nadácie Ekopolis. Realizáciu projektu podporil aj Svetový fond na ochranu prírody (WWF). S vyhlásením prírodnej rezervácie súhlasili Lesy SR, š.p. ako rozhodujúci správca pozemkov v tejto lokalite.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR