Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

V marci si po prvý raz pripomenieme Svetový deň divej prírody

27.02.2014

Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov vyhlásilo 3. marec za Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day). Stalo sa tak 20. decembra 2013 na 68. zasadnutí. Cieľ je zvýšiť povedomie o voľne žijúcich živočíchoch a voľne rastúcich rastlinách, o ich prínose, ochrane a o potrebe boja proti nelegálnemu obchodovaniu s nimi, ktoré ohrozuje ich prežitie a ktoré má ďalekosiahle ekonomické, environmentálne a sociálne dosahy.

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) podpísali 3. marca 1973. Jeho cieľ je zabezpečiť, aby medzinárodný obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami neohrozoval ich prežitie vo voľnej prírode. To umožňujú rôzne stupne ochrany viac ako 30 000 druhov živočíchov a rastlín. Dohovor CITES kontroluje medzinárodný obchod s exemplármi vybraných druhov, na ktoré sa vzťahuje, prostredníctvom systému udeľovania povolení na dovoz a (opätovný) vývoz. Kontrola je pritom na oboch stranách - v krajine vývozu i dovozu (ak je vydané povolenie na vývoz, neznamená to automaticky aj vydanie povolenia na dovoz). Druhy sú zaradené do troch príloh, ktoré im poskytujú rôzny stupeň ochrany. Slovenská republika pristúpila k Dohovoru CITES 28. mája 1992 a ako samostatná republika potvrdila svoje členstvo v dohovore k 1. januáru 1993.
Objem medzinárodného obchodu s exemplármi voľne žijúcich živočíchov a rastlín sa odhaduje na niekoľko miliárd eur ročne a zahŕňa stovky miliónov exemplárov živočíchov a rastlín. Predmet obchodu je rôznorodý, od živých živočíchov (napr. papagáje, plazy, dravé vtáky) a rastlín po produkty z nich, vrátane potravinových výrobkov, koženého tovaru, poľovníckych trofejí, dreva a liekov. Z našich pôvodných chránených živočíchov sú v prílohe A (druhy, s ktorými je obchodovanie zakázané, obchodovanie s nimi priamo ohrozuje ich prežitie vo voľnej prírode) zaradené nasledovné druhy: medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid, sokol sťahovaný, sokol rároh, orol kráľovský, orol skalný, jastrab veľký. Z druhov nepôvodných na území SR: korytnačka žltohnedá, korytnačka zelenkastá, papagáje druhu amazoňan a ara.
Svetový deň divej prírody ponúka príležitosť upozorniť na množstvo rozmanitých foriem voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, zvýšiť povedomie o mnohých výhodách, ktoré voľne žijúce živočíchy poskytujú ľuďom, a o naliehavej potrebe zintenzívniť boj proti trestnej činnosti, ktorej obeťami sú voľne žijúce živočíchy a ktorá má rozsiahle ekonomické, environmentálne a sociálne dosahy. Ohrozených druhov rastlín a živočíchov a druhov, ktoré si vyžadujú pravidelnú starostlivosť, je na Slovensku mnoho, keďže máme bohatú diverzitu, zachovalú prírodu a enklávy divej prírody, ktoré by sme mali chrániť a zachovať aj pre ďalšie generácie.
Možno v tejto súvislosti spomenúť úspešný projekt prinavrátenia zubra hrivnatého do voľnej prírody, ktorý realizovala Štátna ochrana prírody SR. Na základe spolupráce a podpore medzinárodných organizácií, miestnych komunít a verejnosti sa začal v roku 2004. Vďaka nemu priviezli a neskôr do voľnej prírody vypustili päť jedincov zubra hrivnatého, neskôr ešte niekoľko ďalších, takže v súčasnosti sa už stabilne vyskytuje populácia s početnosťou viac ako 20 jedincov. Jej monitoring a manažment sa robí aj vďaka projektu financovaného z operačného projektu životné prostredie.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR