Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Inšpektori ochrany vôd zistili porušenie zákona pri pätine kontrol

21.02.2014

Inšpektori ochrany vôd Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili vlani 938 kontrol, porušenie právnych predpisov zistili pri pätine z nich. Uložili 164 pokút v celkovej výške 191 636 eur. Kontrolovali predovšetkým dodržiavanie zákona o vodách, zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh.

V minulom roku inšpektori zaregistrovali 110 prípadov mimoriadneho zhoršenia vôd, čo je približne na úrovni roka 2012. Z nich bolo 60 na povrchových vodách a v 50 prípadoch prišlo k znečisteniu alebo ohrozeniu podzemných vôd. Najčastejšia príčina mimoriadneho zhoršenia vôd, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, bolo ľudské konanie a nevyhovujúci technický stav zariadenia a objektov, v ktorých sa zaobchádzalo so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami. V najväčšej miere (59 %) sa na mimoriadnom zhoršení vôd podieľali aj vlani ropné látky.

Zo 104 vlaňajších kontrol zaobchádzania so škodlivými látkami konštatovali inšpektori porušenie zákona takmer pri každej druhej kontrole. Nedostatky zistili najmä na zásobných a prevádzkových nádržiach, potrubných rozvodoch, stáčacích, výdajných a skladovacích manipulačných plochách, žumpách a plochách na skladovanie hospodárskych hnojív a silážnych štiav. Pri 78 kontrolách zameraných predovšetkým na vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do povrchových a podzemných vôd, plnenie podmienok povolení, ktoré vydali orgány štátnej vodnej správy na vypúšťanie týchto vôd, ako aj na prevádzku a účinnosť čistiarní odpadových vôd, zistili porušenie zákonných ustanovení až v 51 prípadoch. Žiadne porušenie právnych predpisov sa nezistilo pri deviatich kontrolách dodržiavania zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh. Pri 52 kontrolách dodržiavania zákona o prevencii závažných priemyselných havárií zistili inšpektori porušenie právnych noriem v štyroch prípadoch.

Podľa zákona o vodách uložili inšpektori ochrany vôd v minulom roku najvyššiu pokutu, 33 000 eur, spoločnosti Rivertrans so sídlom v Čataji za porušenie povinností pri zaobchádzaní so škodlivými látkami pri ich prečerpávaní v Prekladisku minerálnych olejov v prístave Pálenisko v Bratislave. Išlo o únik nafty pri plnení plavidla do vody bazéna Pálenisko, ktorý v tejto lokalite spôsobil mimoriadne zhoršenie vôd. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica dostala za vypúšťanie odpadových vôd z čistiarne odpadových vôd v Brezne v rozpore s povolením orgánu štátnej vodnej správy pokutu 8 550,91 eura a obec Branč za rovnaký delikt pokutu 3 910,14 eura. Za porušenie zákona o prevencii závažných priemyselných havárií uložili inšpektori najvyššiu pokutu, 15 000 eur, spoločnosti Lampogas v Bratislave a 5 000 eur spoločnosti PTCHEM v Dubovej.
Všetky pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.
SIŽP dlhodobo plní aj dôležité úlohy Slovenskej republiky v Medzinárodnom systéme včasného varovania v povodí Dunaja (AEWS). V minulom roku nenastala na našom úseku Dunaja taká udalosť, aby bolo potrebné tento systém aktivovať.

Zdroj: SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR