Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Brusel schválil veľký vodárenský projekt v Bytči za vyše 62 mil. eur

06.02.2014

Okres Bytča bude vypúšťať čistejšiu odpadovú vodu. Európska komisia posúdila a schvália v poradí už siedmy veľký vodárenský projekt s názvom Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča. Príspevok EÚ z Kohézneho fondu predstavuje 27 533 902 eur. Ďalších 4 858 924 eur pribudne zo štátneho rozpočtu SR, pričom celkové náklady projektu predstavujú sumu 62 138 789,96 eur.V rámci projektu sa vybuduje takmer 65 km kanalizačných a 52 km vodovodných sietí, počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov sa zvýši približne o 8,5 tisíc. Taktiež sa zrekonštruuje a intenzifikuje čistiareň odpadových vôd Bytča na kapacitu 28 tisíc ekvivalentných obyvateľov.

Hlavným cieľom projektu v oblasti odkanalizovania a čistenia povrchových vôd je zvýšenie počtu ekvivalentných obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu v aglomerácii Bytča a Hvozdnica o približne 11 tisíc obyvateľov a zabezpečenie odpovedajúceho odvádzania a čistenia odpadových vôd v súlade s požiadavkami smernice EÚ o čistení komunálnych odpadových vôd a záväzkami Slovenskej republiky voči EÚ.

Na verejný vodovod by sa v rámci projektu mali napojiť obce Kotešová, Veľké Rovné, Petrovice, Kolárovice, Štiavnik a Hvozdnica. Tým sa zabezpečí bezproblémové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou bez negatívnych dopadov na životné prostredie na území okresu Bytča.

Projekt napomôže k dosiahnutiu súladu so smernicou Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd vyriešením 2 aglomerácii a zároveň bude zabezpečené napojenie na zrekonštruovanú ČOV Bytča od približne 23 320 ekvivalentných obyvateľov. Projekt je súčasťou Operačného programu Životné prostredie v rámci prioritnej osi 1 Ochrana a racionálne využívanie vôd v cieli Konvergencia. Vlastníkom a prevádzkovateľom vybudovanej infraštruktúry aj intenzifikovanej ČOV je regionálna vodárenská spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie. Tá bude zároveň prevádzkovať systém počas celej ekonomickej doby projektu.

Brusel už v uplynulom období odsúhlasil vodárenský projekt na Orave za vyše 87 mil. eur, projekt Bratislavskej vodárenskej spoločnosti - odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu za 50,4 mil. eur, vodárenský projekt na hornej Nitre za 102 mil. eur, projekt trenčianskych vodárov za vyše 83 mil., projekt Považskej vodárenskej spoločnosti za 66 mil. eur, ako aj projekt skupinovej kanalizácie Ružomberok a ČOV Liptovské Sliače. Ten predložila Vodárenská spoločnosť Ružomberok v celkovej hodnote 26,7 mil. eur.

Odbor komunikácie MŽP SR