Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SIŽP uložila v prvom polroku pokuty v celkovej výške 350 000 eur

15.08.2014

Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili v prvom polroku 1 671 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri každej piatej z nich a uložili 284 pokút v celkovej výške 350 tisíc eur. Najviac pokút uložili inšpektori ochrany vôd, najvyšší počet opatrení na nápravu zas inšpektori integrovaného povoľovania a kontroly.


Najvyššiu pokutu, 40 727 eur, uložili inšpektori Kúpeľom v Brusne za odber podzemnej vody bez povolenia. Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesa v Čertižnom v okrese Medzilaborce dostalo pokutu 16 000 eur za to, že dalo bez povolenia vyrúbať 1 212 drevín a 10 740 m2 krovín na území Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty s 2. stupňom ochrany, v Chránenom vtáčom území Laborecká vrchovina a na území európskeho významu Dukla s 2. stupňom ochrany. Ďalšie dve pokuty boli po 15 000 eur. Spoločnosť TEZAS v Prievidzi ju dostala za vypúšťanie priesakových odpadových vôd zo skládky odpadu do povrchových tokov a do prostredia súvisiaceho s podzemnou vodou bez povolenia, čím sa mimoriadne zhoršila kvalita vôd. Prevádzkovateľ Služby Kysucký Lieskovec ju dostal za nedodržanie podmienok vydaného integrovaného povolenia na skládke odpadu.
Inšpektori odpadového hospodárstva uložili pokutu 7 900 eur spoločnosti EUR-BAU v Štúrove, prevádzka Tonkovce, ktorá si neplnila niektoré povinnosti súvisiace s evidenciou kovového odpadu preberaného od fyzických osôb. V evidencii neviedli rodné čísla osôb, zber odpadu vykonávali bez súhlasu a neohlasovali ustanovené údaje. Obec Veľké Úľany, ako držiteľ odpadu, neodstránila nelegálne umiestnený odpad a opätovne ukladala odpad na nepovolenú nehnuteľnosť, za čo dostala pokutu 7 500 eur.
Pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu, resp. štátneho rozpočtu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia. Do štátneho rozpočtu plynú aj správne poplatky za podanie žiadostí o vydanie integrovaného povolenia. V prvom polroku prevádzkovatelia uhradili správne poplatky v sume 72 620 eur.

Generálny riaditeľ SIŽP Oto Hornák pri hodnotení prvých šiestich mesiacov roka považuje za pozitívne, že v porovnaní s prvým polrokom 2013 sa zvýšil počet kontrol inšpekcie o vyše osem percent. Najväčší rast počtu kontrol, takmer o polovicu, zaznamenali v odboroch integrovaného povoľovania a kontroly, v ktorých sa pozitívne prejavilo ich personálne posilnenie. „Environmentálne vedomie občanov a podnikateľských subjektov sa priebežne zlepšuje, o čom svedčí ďalší pokles porušenia právnych predpisov v životnom prostredí,“ povedal Oto Hornák. Na tomto trende sa podieľa aj dôsledná kontrolná činnosť inšpekcie vrátane ukladania pokút, ktoré však inšpektori nepovažujú za hlavný cieľ svojej práce, ale za jeden z nástrojov na zvyšovanie environmentálnej disciplíny občanov a podnikateľských subjektov a ich environmentálneho vedomia.
Z hľadiska zvyšovania environmentálneho vedomia verejnosti prikladá SIŽP osobitný význam prešetrovaniu podnetov, ktoré dostávajú od občanov a inštitúcií. Zaoberajú sa nimi prednostne. V prvom polroku prešetrovali inšpektori 459 podnetov, pričom porušenie zákona zistili zatiaľ v 106 prípadoch. Niektoré podnety ešte prešetrujú.

SIŽP má popri hlavnej kontrolnej činnosti aj povoľovacie kompetencie. V zmysle zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia vydali inšpektori v prvom polroku tohto roka spolu 256 právoplatných integrovaných povolení v oblastiach výroby a spracovania kovov, spracovania nerastov, chemického priemyslu, nakladania s odpadmi a v ďalších odvetviach.

Zdroj: SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR