Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SIŽP v prvom polroku najčastejšie pokutovala za znečistenie vôd

25.08.2014

Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia vykonali v prvom polroku tohto roka v oblasti ochrany vôd na Slovensku 511 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 122 kontrolách, za ktoré uložili 99 pokút vo výške 138 635 eur. Inšpektori kontrolovali predovšetkým dodržiavanie zákona o vodách, zákona o prevencii závažných priemyselných havárií, ako aj zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh.

Medzi najviac sledované patria každoročne prípady mimoriadneho zhoršenia vôd. V prvých šiestich mesiacoch tohto roka ich bolo 73, z toho 27 na povrchových vodách a v 46 prípadoch boli znečistené, resp. ohrozené podzemné vody. Je to až o 27 prípadov viac ako v porovnateľnom období v roku 2013.

Kontroly podľa zákona o vodách boli zamerané hlavne na preventívne opatrenia na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku. Inšpektori vykonali v prvom polroku 68 kontrol zaobchádzania s týmito látkami a schválili 199 havarijných plánov.

Podľa zákona o vodách dostali najvyššiu pokutu, 40 727 eur, Kúpele Brusno za odber podzemnej vody bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy. Firma TEZAS v Prievidzi musela zaplatiť pokutu 15 000 eur za vypúšťanie priesakových odpadových vôd zo skládky odpadu do povrchových tokov a do prostredia súvisiaceho s podzemnou vodou bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy, v dôsledku ktorého došlo k mimoriadnemu zhoršeniu vôd. Samostatne hospodáriaci roľník z Trenčína dostal za porušenie povinností pri zaobchádzaní so škodlivými látkami na farme ošípaných v Krásnej Novej Vsi pokutu 3 500 eur.

V 35 organizáciách vykonali inšpektori kontrolu nakladania s vodami a kontrolu prevádzky a účinnosti čistiarní odpadových vôd, pričom porušenie vodného zákona zistili až v 27 prípadoch. Pri 9 kontrolách dodržiavania zákona o prevencii závažných priemyselných havárií nezistili porušenie zákona ani v jednom prípade.

Podľa zákona o prevencii závažných priemyselných havárií dostala pokutu 2 000 eur firma PTCHEM v Dubovej za to, že nezabezpečila záchrannú službu.

Inšpektori ochrany vôd dostali v prvých šiestich mesiacoch roka tiež 85 podnetov od občanov, ale aj z rôznych inštitúcií a spolu so 17 prijatými podnetmi z konca minulého roka ich spolu prešetrovali 102. Pri 24 podnetoch zistili porušenie zákona, pri 21 nie, ďalšie ešte prešetrujú alebo ich postúpili na vybavenie iným orgánom.

Odbor komunikácie MŽP SR, SIŽP