Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Reakcia na dnešné nepravdivé vyhlásenia poslanca Simona

14.08.2014

Poslanec Simon zavádza, straší a vyrába politiku z čisto odbornej témy. Jeho vyhlásenia sú nepravdivé a v podstate obhajuje lobistické skupiny, ktoré majú obavy z transparentného nového zákona. Je typické, že sa pán poslanec Simon o starostov a primátorov zaujíma len pred komunálnymi voľbami, ktoré budú o niekoľko mesiacov.

Je známe, že v expertnej skupine, ktorá pripravovala a pripomienkovala zákon o odpadoch viac ako dva roky, boli aj zástupcovia združenia miest a obcí Slovenska, s ktorými rezort opakovane rokoval aj v pripomienkovom konaní. Rezort nesúhlasil len s jedinou ich pripomienkou, aby sa zodpovednosť za čierne skládky presunula na vlastníkov pozemkov. Pokiaľ je rezortu životného prostredia známe, samosprávu zastupuje práve ZMOS a nie poslanec Simon. Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov funguje v moderných európskych krajinách, ako škandinávske krajiny, kde občania po zavedení za odpad reálne zaplatili menej ako predtým. Dôvod je jednoduchý, obciam ubudnú náklady na separovaný zber, ktorý zaplatí výrobca. Podľa odhadov sa už v úvode znížia náklady pre obce až o tretinu, s efektívnejším separovaním aj o viac. Preto je úplnou záhadou, ako prišiel poslanec Simon na to, že ľudia budú platiť viac.
Je úplným nezmyslom hovoriť pre nový zákon o odpadoch o trestnej zodpovednosti starostov a primátorov, rovnako ako nie je pravda, že OZV môže obec kontrolovať. Hospodárenie obce môže kontrolovať len NKÚ. Okrem toho, výrobcovia a dovozcovia majú povinnosť akceptovať existujúce zberové systémy, aby boli zachované investície vykonané do zberových systémov, vozidlá, nádoby, dotrieďovacie liniek. Náklady sa smú porovnávať, len medzi porovnateľnými obcami, preto prípad, ktorý poslanec uviedol, by sa v praxi nikdy nemohol odohrať. Zákon o odpadoch predstavuje ucelený systém, čo poslanec účelovo ignoruje pre politické ciele.
Podrobnejšie bude o postupe pri rokovaní zákona minister životného prostredia informovať v pondelok po rokovaní tripartity.


Cieľom nového zákona je, aby sa viac odpadu separovalo a recyklovalo, menej ho končilo na skládkach. Zákon prinesie dôraz na transparentnosť vzťahov, spravodlivosť a adresnosť v oblasti odpadového hospodárstva.
Zákon prinesie rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov za výrobok od jeho výroby až po jeho spracovanie ako odpadu. Platí to napríklad pre obaly ako plasty, papier a sklo, ale aj elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá, oleje, alebo pneumatiky. O vytriedený odpad sa na vlastné náklady postarajú nové Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) a zákon už zakazuje, aby vytriedený odpad skončil na skládkach. Obec a jej obyvatelia budú mať záujem čo najviac separovať, pretože za tento odpad zaplatí výrobca. Čím viac sa vytriedi, tým menej zmesového odpadu zostáva na zodpovednosti obce, čo môže viesť aj k zníženiu poplatku za odpad pre občanov. Nový zákon zníži aj administratívnu náročnosť pre podnikateľov, pretože zruší povinnosť vypracovania Programu odpadového hospodárstva pre pôvodcu odpadu.
Zákon prinesie vybudovanie prehľadného a aktuálneho informačného systému, ktorý zmapuje toky odpadov. Cieľ je jasný a transparentný systém evidencie, súčasné údaje sú často nepresné a neúplné.
Návrh nového zákona je výsledok rok a pol trvajúcej intenzívnej diskusie so všetkými dotknutými a odraz principiálnej zhody s výrobcami, zamestnávateľmi a priemyslom či samosprávou. Na rokovaniach sa zúčastnila aj akademická obec.“