Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vláda SR schválila nový operačný program na podporu životného prostredia

16.04.2014

Podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívna adaptácia na zmenu klímy a podpora energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. To sú tri hlavné ciele Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na roky 2014 až 2020, ktorý dnes schválila vláda SR. Celkovo bude v rámci operačného programu vyčlenených vyše 3 miliardy 156 miliónov eur z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu aktivít v oblasti životného prostredia. Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo životného prostredia SR.

Tematické ciele OP KŽP chce rezort naplniť prostredníctvom investičných priorít, špecifických cieľov a hlavných typov aktivít v rámci štyroch prioritných osí. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov má podporiť rozvoj environmentálnej infraštruktúry. Adaptácia na zmenu klímy má ísť ruka v ruke s preventívnymi opatreniami, pričom vláda považuje za prioritnú prevenciu pred povodňami. Tieto dve osi majú byť financované z Kohézneho fondu. Tretia prioritná os spočíva v podpore riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy. Štvrtou je presadzovanie energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva vo všetkých sektoroch. Tieto dve prioritné osi majú byť financované s Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V procese prípravy operačného programu bol zohľadnený princíp partnerstva, v súlade s ktorým bol návrh OP KŽP prerokúvaný na zasadnutiach pracovnej skupiny Partnerstvo pre prípravu OP KŽP a bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.

Odbor komunikácie MŽP SR, SITA