Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Unikátna prírodná výstava už aj na Slovensku

30.01.2013

Výnimočnosť umeleckých prác spočíva v tom, že ich vytvorili výlučne z prírodných materiálov. „Pôda je základom pre život na zemi, zabezpečuje nám 90 percent potravy. Napriek tomu sa k nej však často správame macošsky. Všade na svete ju ohrozujeme nadmernou zástavbou, zanedbávaním a znečisťovaním, nielen táto súťaž, ale aj množstvo ďalších aktivít v rámci projektu má vytvoriť systém rastúceho povedomia o pôde, jej dôležitosti a nenahraditeľnosti“, povedal na vernisáži štátny tajomník Vojtech Ferencz. Výstava bude verejnosti k dispozícii na ministerstve do 8. februára 2013 v pracovných dňoch od 10:00 do 14:00.

Ochrana pôdy je mimoriadne dôležitá aj v súvislosti s protipovodňovými opatreniami. Medzi stratou pôdnej kvality a výskytom extrémnych povodní je priama spojitosť. Zastavanie územia, zhutnenie pôdy a tvorba nepriepustných povrchov vznik povodní podporujú. „Keď sme boli oslovení na spoluprácu na projekte Sondar, nemuseli sme dlho hľadať oblasti spoločného záujmu s ostatnými partnermi. Týmto prienikom je vzťah pôda a voda. Naším cieľom je nielen budovať stavby, ktoré sú užitočné výrobou elektrickej energie, protipovodňovou ochranou alebo zabezpečovaním plavby, ale prispievajú i k lepšiemu životnému prostrediu. Chceme tiež podporovať inovatívne prístupy a riešenia na ochranu pôdy. Súhlasím s tým, že je najvyšší čas, aby sme sa k pôde tejto zeme začali správať inak. Aj preto je potrebné prispieť k všeobecnej zmene myslenia verejnosti“, uviedol na vernisáži 1. zástupca generálneho riaditeľa podniku Vodohospodárska výstavba, š.p. JUDr. Peter Hajduček.

Účinok príkladov projektu by mal byť relevantný pre celý Podunajský región. Udržateľné hospodárenie v tejto oblasti môže mať rozhodujúci vplyv na pôdnu úrodnosť, na prevenciu v rámci protipovodňovej ochrany, ale i na zadržiavanie uhlíka v pôde, a tým tiež na ochranu klímy. Ambíciou projektu je nielen realizovať opatrenia, ale rovnako popísať procesy, ktoré sa potom môžu ďalej úspešne šíriť do ostatných regiónov a krajín. Je preukázané, že pri každej záplave sa usadzujú riečne sedimenty. Záplavy sú tak v pôdach rozpoznateľné a sú možným indikátorom pre pravdepodobné budúce záplavy. I táto súvislosť bude použitá na identifikáciu potenciálne ohrozených území pozdĺž Moravy. Slovenskí a rakúski partneri údaje v rámci projektu SONDAR sumarizujú. Výsledkom bude finančne nenáročná a jednoduchá metodika na identifikáciu rizikových oblastí. Ako počas vernisáže uviedli všetci zúčastnení, spolupráca Rakúska a Slovenska sa ukázala ako mimoriadne úspešná a mohla by byť príkladom pre iné štáty.

Projekt sa realizuje od novembra 2010 do konca októbra tohto roka. Na projekte SONDAR, ktorý strategicky riadi a spolufinancuje Úrad vlády Dolného Rakúska, sa za slovenskú stranu podieľajú: rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Vodohospodárska výstavba, š.p. a za MPaRV SR - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. V Rakúsku je to združenie BIENE a BOKU Wien – inštitút pre ochranu a výskum pôdy. Slovenskí a dolnorakúski partneri v úzkej spolupráci vyberú a zadokumentujú vzorové príklady zmysluplného zaobchádzania s pôdou vo vybranej lokalite – v obci Záhorská Ves a Angern an der March.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR